Rapport

Uitstoot broeikasgassen in Nederland

Dagblad Trouw heeft CE Delft gevraagd om in beeld te brengen welke bedrijven en sectoren in Nederland de meeste broeikasgassen uitstoten. Er is eerst gekeken naar de hoofdsectoren die in totaal samen meer dan 90% van het totaal aan broeikasgassen uitstoten. Vervolgens is gekeken naar de subsectoren binnen de hoofdsectoren om zo tot een top 15 te komen van subsectoren die jaarlijks de grootste bijdrage leveren aan het broeikaseffect. De bedrijven en sectoren die genoemd worden in deze rapportage zijn allen benaderd met een enquête om zelf informatie te kunnen geven over hun voortgang op het gebied van verduurzamen.

Er wordt weergegeven hoeveel deze uitstoot is, maar ook wat de verduurzamingsplannen zijn van deze, voor de Nederlandse economie, vaak belangrijke sectoren en bedrijven.

Ook wordt er in deze notitie een link gelegd met de consument. Je kunt namelijk op twee manieren kijken naar broeikasgasuitstoot; vanuit puntbronnen waar uitstoot plaatsvindt of vanuit consument, waarvoor de uitstoot plaatsvindt. Deze twee perspectieven worden bekeken in dit onderzoek.

Auteurs