Rapport

Veilig voor het milieu?

Om de verkeersveiligheid te verbeteren is in het NVVP een groot aantal verkeersveiligheidsmaatregelen voorgesteld. Ter ondersteuning van de besluitvorming over deze maatregelen wil de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) de voorgestelde maatregelen, alsmede een aantal aanvullende maatregelen, onderwerpen aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). De SWOV heeft aan CE gevraagd bij te dragen aan de methodiekontwikkeling van de MKBA voor de voorgestelde maatregelen, in het bijzonder aan het kwantificeren en waarderen van de milieueffecten van deze maatregelen in de MKBA.

In dit rapport zetten we een methodiek neer voor het kwantificeren en waarderen van milieueffecten van verkeersveiligheidsmaatregelen ten behoeve van de MKBA. De methodiek is opgezet voor de milieueffecten van brom- en motorfietsen en personen-, bestel-, en vrachtauto’s. Voor het milieueffect nemen we de emissies van CO2 (klimaat), NOx en PM10 (luchtverontreiniging) mee, alsmede geluid. De methodiek beschouwt de milieueffecten tot het jaar 2030.

De in dit rapport beschreven methodiek vormt een onderdeel van de berekeningen van de kosten en baten die in een MKBA plaatsvinden. Het onderstaande schema vat de methodiek samen:

De methodiek beschouwt de verandering van het aantal gereden voertuigkilometers van elke voertuigcategorie op elk van de wegtypen van de “Duurzaam Veilig”-wegindeling. Elk van deze wegtypen kent een afzonderlijke snelheidslimiet en daarmee een andere doorstroomsnelheid. Bovendien zijn voor elk van de wegtypen 3 niveaus van rijdynamiek onderscheiden.

Om de milieueffecten van voor elke combinatie van wegtype en rijdynamiek te bepalen wordt gebruik gemaakt van een basisset van emissiefactoren (emissies per kilometer) voor elk voertuigtype, waarin de invloed van voertuigsnelheid en rijdynamiek op voertuigemissies tot uiting komt. De basisset van emissiefactoren loopt tot en met het jaar 2030.

Nadat de milieueffecten zijn bepaald, vindt de waardering van de milieueffecten plaats met behulp van zogenaamde schaduwprijzen, en leiden dan tot jaarlijkse milieukosten of -baten. De in deze methodiek gehanteerde schaduwprijzen zijn ontleend aan diverse (internationale) studies en zijn afgeleid uit de schadekosten (schade als gevolg van een milieueffect) of uit de preventiekosten (kosten die de samenleving ervoor over heeft om een milieueffect te voorkomen) van een milieueffect. De waardering van geluidhinder is gebaseerd op de waardeverandering van bezit (bijvoorbeeld een woning) als gevolg geluidhinder.

Meer over