Rapport

Verkeer en klimaatbeleid: een verkenning voor de middellange termijn

Deze notitie, geschreven in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, verkent het perspectief voor klimaatbeleid voor de sector Verkeer en Vervoer voor de post-Kyotoperiode. De broeikasgasemissies van deze sector stijgen snel en bijna niemand verwacht hierin binnen afzienbare tijd een wezenlijke verandering. Daarom zijn fundamentele keuzes nodig: hoe ambitieus stelt Nederland zich op in de internationale klimaatonderhandelingen? Neemt Nederland de toekomstige internationale handelsprijs als richtsnoer voor binnenlands klimaatbeleid? In het verlengde: welk deel van de binnenlandse taakstelling valt toe aan verkeer? De notitie schetst vervolgens de economische en milieutechnische consequenties van een maximaal kosteneffectieve invulling van het binnenlandse klimaatbeleid voor de diverse sectoren in verkeer en vervoer.

Meer over