Rapport

Verkenning voorlopige analyse WKK

De Energy Efficiency Directive (EED) verplicht EU-lidstaten om maatregelen in te voeren ter verbetering van de energie-efficiëntie ten behoeve van de doelstelling van 20% energiebesparing op het energieverbruik in 2020.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) ontwikkelt een raamwerk voor de invulling van een voorlopige beoordeling (voorlopige analyse) voor het doen van een kostenbatenanalyse (kba) bij een voorgenomen investering in stookinstallaties met een thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MWth. Ten behoeve van deze invulling heeft RVO.nl aan CE Delft gevraagd mogelijkheden te verkennen om randvoorwaarden/criteria op te stellen die als input kunnen dienen voor de voorlopige analyse.

CE Delft ontwikkelde een beslisboom waarmee onderscheid gemaakt kan worden tussen een drietal uitganssituaties:

  1. Toepassing van WKK is niet mogelijk of rendabel.
  2. Toepassing van WKK is mogelijk rendabel maar behoeft projectspecifieke evaluatie.
  3. Toepassing van WKK kan worden beoordeeld met een eenvoudige reken-regel die aangeeft dat een rendabele businesscase niet waarschijnlijk is.