Rapport

Voordelen lokaal gebiedgeoptimaliseerd energiesysteem Rivierenland

In de West-Betuwe ontwikkelt een actief netwerk van partijen een regionaal duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem waarmee de (lokale) energievraag en -aanbod flexibel kan worden gemanaged: de Betuwse Energie Samenwerking (BES). Het lange termijndoel hiervan is de regio zelfvoorzienend te maken op het gebied van duurzame energielevering en -gebruik. Het idee is dit te doen via zakelijke en particuliere diensten gekoppeld aan een te ontwikkelen gebiedsmanagementsysteem dat gelijktijdig opwek, levering en gebruik optimaliseert op verschillende schaalniveaus.

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de belangrijkste verschillen tussen een toekomstig lokaal gebied-geoptimaliseerd energiesysteem en een conventioneel niet-geoptimaliseerde alternatief. Dit is uiteindelijk belangrijk om de ‘waarde’ te duiden van energiediensten die gelijktijdig opwek, levering en gebruik optimaliseren op verschillende lokale schaalniveaus.

Allereerst is ingezoomd op de soorten mogelijke voordelen die er te behalen zijn, binnen het transport, opwekking en gebruik van elektriciteit. Vervolgens is een 2030-scenario voor de regio Rivierenland ontwikkeld waarbij projecties zijn gemaakt van hoe de elektriciteitsvraag zich ontwikkeld en hoe groot de bijdrage van elektrificatie van warmte en vervoer kan zijn voor de regio.

Dit scenario is doorgerekend met het CEGRID-model, wat ook het effect van slimme sturing en opslag op de pieknetbelastingen en netverliezen laat zien. Vervolgens is gekeken naar de betaalbaarheid en de milieu-impact.

Auteurs