Rapport

Warmlopen voor warmte

Een collectief warmtenet in Stadsgewest Haaglanden kan leiden tot substantiële CO2-reductie in de regio. Potentiële schattingen geven aan dat de jaarlijkse CO2-reductie kan oplopen tot 130-190 kton CO2 in 2020. Verder levert een collectief warmtenet een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit en de voorzienings-zekerheid en biedt het goede mogelijkheden voor verduurzaming van de energievoorziening. Recent onderzoek van Gemeentewerken Rotterdam en ervaringen uit het verleden leren echter dat een regionaal warmtenet niet eenvoudig te realiseren is, omdat daarmee grote financiële investeringen zijn gemoeid. Vooral aan het benutten van warmtebronnen zoals industriële restwarmte, diepe aardwarmte (via geothermie) en warmte uit kassen hangen grote exploitatierisico’s, terwijl juist deze bronnen voor substantiële CO2-reductie kunnen zorgen. Deze risico’s zijn echter beperkt als er een onmiddellijke afzet van warmte mogelijk is. Dat was een belangrijke reden voor bestuurders om de kip en het ei om te keren: waar in het verleden vooral accent werd gelegd op het bedrijfsklaar maken van deze grootschalige warmtebronnen (zoals industriële restwarmte en diepe aardwarmte), is nu het voornemen om eerst een substantiële warmtevraag te ontwikkelen alvorens deze warmtebronnen te exploiteren. Gezien bovengenoemde voordelen is het van belang om draagvlak voor een collectief warmtenet in Stadsgewest Haaglanden te realiseren. In deze notitie is een eerste operationele strategie beschreven voor de ontwikkeling van een collectief warmtenet. Daarnaast is in de notitie een concreet bestuurlijk stappenplan beschreven, om te komen tot dit doel. Belangrijke eerste stappen daarin zijn het oprichten van een ‘Stuurgroep Warmtebenutting Haaglanden’ en het opstellen van een zogenoemd ‘Contract voor Warmte’ waarin betrokken gemeenten zich commit-teren aan het ontwikkelen van een regionaal warmtenet.

Auteurs