Rapport

Wat kunnen RMP’s bijdragen aan de nationale klimaatdoelen? Verkenning potentiële CO2-reductie

Voor de bijdrage van de sector Mobiliteit & Transport aan de Nederlandse klimaatdoelstelling zijn in het Klimaatakkoord maatregelen geformuleerd op vier grote inhoudelijke thema’s. Voor elk van deze thema’s geldt dat het Rijk wil samenwerken met de regio’s om de voorgenomen maatregelen uit te werken en te implementeren. Aan de regio’s is gevraagd om hiervoor Regionale Mobiliteitsprogramma’s (RMP’s) op te stellen.

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft namens de provincies een trekkersrol op zich genomen bij de totstandkoming van RMP’s. De RMP’s beogen een regionale invulling te geven aan de klimaatopgave voor de sector mobiliteit en transport. De provincie Noord-Holland en het IPO hebben aan CE Delft gevraagd om een landelijk beeld te schetsen van het potentieel van lokaal en regionaal beleid ter verduurzaming van mobiliteit en transport. Het doel is om in kaart te brengen welke bijdrage de Regionale Mobiliteitsprogramma’s kunnen leveren aan de klimaatopgave.

De vraag die centraal staat is: ‘Wat kunnen regionale en/of lokale maatregelen opleveren aan CO2-reductie en hoeveel draagt dit bij aan de nationale klimaatopgave?’

Deze vraag beantwoorden we op basis van meerdere verkennende studies naar de CO2-effecten van mobiliteitsmaatregelen die genomen kunnen worden door decentrale overheden.

Auteurs