Rapport

Weg wijzer bij knelpunten

Over de luchtkwaliteit langs (snel)wegen in Nederland is momenteel (voorjaar 2005) veel te doen. Talrijke infrastructuur- en bouwprojecten liggen stil in afwachting van een oplossing voor de (dreigende) overschrijdingen van de luchtkwaliteitsnormen op de betrokken locaties. Het Milieu en NatuurPlanbureau geeft aan dat het huidige en voorgenomen generieke milieubeleid, voor het verkeer en voor andere sectoren, op een flink aantal plaatsen onvoldoende zal blijken. Er is dus meer nodig. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is daarom onlangs met het Innovatieprogramma Luchtkwaliteit (IPL) gestart. Ter voorbereiding van het IPL hebben CE en KEMA al in 2003 deze studie uitgevoerd die inzicht en houvast biedt aan betrokkenen en beleidsambtenaren, nu de problemen met lokale luchtkwaliteit bijna onoverkomelijk lijken. In de studie geven we allereerst een analyse van de bijdragen van de verschillende bronnen aan de concentraties van stikstofoxiden en fijn stof rond snelwegen en de gezondheidseffecten als gevolg hiervan. De unieke gedetailleerde bronanalyse is een belangrijke eerste stap naar een gerichte aanpak van het probleem. In het tweede deel van de rapportage reiken we ca. 130 concrete maatregelen aan, die zijn gebundeld in oplossingsrichtingen en beoordeeld op hun effectiviteit, kosten en haalbaarheid. De oplossingsrichtingen bestrijken de hele keten van bron tot blootgestelde en omvatten zowel generieke maatregelen als maatregelen die lokaal effect hebben. De rapportage besluit met een bespreking van de potentie, pro’s en contra’s van de verschillende oplossingsrichtingen.

Meer over