Rapport

Wegen met fosforslak

De milieuvoordelen van het gebruik van fosforslak in wegfunderingen zijn vele malen groter dan de milieunadelen hiervan.
Dit blijkt uit het onderzoek Wegen met fosforslak waarin de (milieu)effecten van een eventuele beëindiging van het gebruik
van fosforslak zijn geanalyseerd en gewogen met behulp van milieuprijzen.

Fosforslak is het bijproduct dat ontstaat bij de productie van thermisch fosfor uit fosfaaterts. Het wordt vanwege haar specifieke eigenschappen toegepast als funderingsmateriaal in de wegenbouw en in mindere mate als stortsteen in de waterbouw. Fosforslak is evenals fosfaaterts licht radioactief is en dreigde onder de nieuwe kernenergiewet meldingsplichtig te worden. CE heeft voor Thermphos International BV de verwachte effecten van deze meldingsplicht in kaart gebracht. De verwachte ontwikkelingen op de markt zijn bepaald en de milieueffecten hiervan zijn berekend. Als voornaamste verschuiving in de markt wordt verwacht dat bij een expliciete, decentrale meldingsplicht de relatief kleine opdrachtgevers fosforslak zullen vervangen door een mix van voornamelijk zand en grind. Bij gelijke productie heeft dit tot gevolg dat meer zand en grind zal worden gewonnen en getransporteerd en dat fosforslak zal moeten worden opgeslagen. In milieutermen zijn de effecten als volgt:

  • de emissie van radionucliden onder de wegen zal afnemen
  • de hoeveelheid finaal afval zal toenemen
  • de emissies van CO2, NOX en SO2 zullen toenemen
  • meer aantasting van het landschap door winning oppervlakte delfstoffen.

Indien deze milieueffecten in milieuprijzen worden uitgedrukt en worden afgewogen zal bij de decentrale meldingsplicht het negatieve milieueffect vele malen groter zijn dan het positieve milieueffect (de vermeden straling).

Meer over