Rapport

Werkgebonden mobiliteit van het mkb. Potentie voor reductie van broeikasgasemissies voor verschillende doelgroepen

 Het kabinet streeft om de CO2-uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit (zakelijke reizen én woon-werkverkeer) te verminderen. Dit onderzoek voor het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W) geeft inzicht in de klimaatimpact van werkgebonden personenmobiliteit van het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de potentie om die uitstoot te reduceren.

Deze studie beantwoordt de volgende onderzoeksvragen:

  1. Wat is de verwachte uitstoot van broeikasgassen van werkgebonden personenmobiliteit van het mkb in 2022 en in 2030?
  2. Wat is de potentie om deze emissies te reduceren bij een effectieve beleidsaanpak die focust op maatregelen die werkgevers in het mkb kunnen nemen?
  3. Welke verschillen zijn er tussen doelgroepen binnen het mkb en welke maatregelen werken goed per doelgroep?

Uit deze studie volgt dat de uitstoot van werkgebonden personenmobiliteit van het mkb momenteel 2,7 Mton CO2-eq. is. In 2030 is deze uitstoot, als gevolg van bestaand beleid, naar verwachting 2,1 Mton CO2-eq. Met een breed pakket aan maatregelen kunnen werk-gevers in het mkb in potentie een reductie van 0,5 tot 1,1 Megaton CO2-eq. behalen. In deze studie hebben wij het MKB onderverdeeld in negen doelgroepen en per doelgroep een analyse gemaakt van de potentiële effecten van duurzaam mobiliteitsbeleid.

Auteurs

Co-auteurs

Anco Hoen