Jaarbericht

Positie CE Delft in 2021

Het tweede jaar in de COVID-crisis had wederom veel impact op de organisatie. Begin van het jaar een lange lockdown, maar ook met licht aan de horizon. Vaccins kwamen in ruime mate beschikbaar en het hybridewerken kreeg in sneltreinvaart vorm. Wij kwamen snel tot de slotsom dat thuiswerkdagen zullen blijven, maar dat het ook waardevol is om elkaar fysiek te spreken.
De ambities voor vergaande milieudoelen nemen snel toe. Niet alleen het beperken van de klimaatverandering, maar ook het beperken van het gebruik van grondstoffen (circulaire economie) en het stoppen van de aantasting van biodiversiteit, zijn zeer belangrijke duurzaamheidsthema’s
waar CE Delft ruime ervaring op heeft en daarom zowel door overheden, bedrijven als NGO’s wordt ingeschakeld. Hierdoor is de orderportefeuille steeds goed gevuld geweest en is de verwachting dat dat voorlopig zo blijft. Onze marktpositie is zeer goed op vele deelterreinen en financieel is 2021 succesvol verlopen. Ook dit jaar was de productiviteit hoog en hebben we een goed resultaat behaald. De omzet was nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
De formatie is toegenomen tot 80 medewerkers. En het is ons gelukt om goede, nieuwe medewerkers aan te trekken.
Frans Rooijers (directeur)

Lees hier het gehele Jaarbericht 2021.

Groei of krimp Schiphol

Verdere groei van Schiphol tot 540.000 vluchten leidt tot welvaartsverlies in Nederland van zo’n € 2,3 en 3 miljard. Dat blijkt uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) die CE Delft heeft uitgevoerd voor de gemeente Aalsmeer. In de studie zijn de welvaartseffecten in beeld gebracht van een groeialternatief (540.000 vliegbewegingen) en een krimpalternatief (375.000 vliegbewegingen) ten opzichte van het huidige maximum van 500.000 vliegbewegingen op Schiphol.
Het project is de eerste kosten-batenanalyse in Nederland die goed onderbouwd laat zien dat voordelen van verdere groei van Schiphol niet meer opwegen tegen de nadelen, zoals klimaateffecten en lokale (geluids)overlast. Groei van Schiphol is niet langer iets vanzelfsprekends. In Den Haag gaat
het nu eerder over de lasten, dan de lusten van vliegen. Impact Directe impact is de media-impact, waarvan EenVandaag (televisie) en grote achtergrondartikelen in dagblad Trouw de belangrijkste zijn. Indirecte impact is een heroverweging van de kosten en baten van groei van Schiphol. Daarmee zijn de maatschappelijke kosten van groei hoger op de agenda geplaatst.

Klimaatcrisis Beleid Team (KBT)

Het Klimaatcrisis Beleid Team is een initiatief van CE Delft en heeft in de periode maart-november 2021 zeven adviezen uitgebracht over een effectief klimaatbeleid om de ambitieuze doelen van Nederland en de EU te halen. Met een groep van tien hoogleraren/experts vanuit diverse disciplines,
zijn de adviezen uitgebracht en breed verspreid. De adviezen zijn besproken met de staatssecretaris van EZK en de Directeur Generaal Energie & Klimaat. De lijn van de adviezen is dat er meer nodig is dan subsidies om de klimaatdoelen te halen. Er is een structurele veranderingen van het energiesysteem nodig en een heldere uitleg van nut en noodzaak van een fors klimaatbeleid. Onderdeel daarvan is beprijzing van CO2-eq., maar ook zorg voor burgers en bedrijven die hogere energiekosten niet kunnen betalen. Voor alle sectoren (gebouwen, mobiliteit, industrie, landbouw) en productiesectoren (elektriciteit, waterstof, overige brandstoffen) is aangegeven hoe met Nederlands/Europees beleid de ambitieuze doelen kunnen worden gerealiseerd.
De adviezen zijn wijd verspreid in het netwerk en er was heel veel media-aandacht. De uitkomst is besproken met de staatssecretaris en DG Energie &Klimaat. En in het Coalitieakkoord wordt een wetenschappelijke adviesraad voor klimaatbeleid voorgesteld!

Energiearmoede in de warmtetransitie

De energietransitie kan energiearmoede vergroten, maar energiearmoede vormt ook een bedreiging voor het draagvlak voor de energietransitie. Daarom is het nodig om beleidsoplossingen te vinden voor energiearmoede. Als de energietransitie slim wordt ingericht, kunnen klimaatdoelen en het
tegengaan van energiearmoede namelijk hand in hand gaan. In dit onderzoek in opdracht van Milieudefensie en de European Climate Foundation stond de vraag centraal: ‘Welke beleidsmaatregelen dragen bij het terugdringen van energiearmoede en aan de warmtetransitie in Nederland?’ Door
nationale data over woningen en inkomens te combineren met onze modellen over woningverduurzaming, hebben wij twaalf beleidsmaatregelen doorgerekend op hun potentiële effect op energiebesparing en het verminderen van energiearmoede.
Met dit project hebben we onze interne expertise hierin versterkt. Onze resultaten hebben we gepresenteerd aan een grote groep rijksambtenaren, gemeenten en lokale partijen. Ook wordt de studie Europees gepubliceerd.

79

Personeel

In 2021 zijn er 13 nieuwe medewerkers aangenomen en zijn 2 medewerkers vertrokken naar een andere werkgever.
Het totaal aantal medewerkers op 31 december 2021 stond op 79 medewerkers, oftewel 63,9 fte’s.

Aantal projecten en omzet 2021

In 2021 kwam voor € 6,9 miljoen aan projecten binnen, een stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (€ 6,3 mln).

Het aandeel opdrachten voor de nationale overheid was ongeveer gelijk (van 28 naar 30%). Het aandeel opdrachten voor provincies en gemeenten daalde (van 27 naar 20%). Het aandeel opdrachten voor internationale instellingen (zowel Europees als mondiaal) nam iets af, naar 12% (was 16%).

Voor het bedrijfsleven bleef het aandeel opdrachten ongeveer gelijk (was 19% in 2020, in 2021 20%). Onderzoeksinstellingen vormden 6% van de opdrachten (was 4%), voor brancheverenigingen bleef het aandeel gelijk, 4%.

90

Kwaliteitsbeleid

CE Delft vraagt opdrachtgevers actief om projecten te evalueren, zodat we zicht houden op de klanttevredenheid. Er zijn in 2021 90 projectevaluaties ingevuld. Het gemiddelde rapportcijfer is 8,4 (109 in 2021, gemiddeld rapportcijfer 8,3).

Milieubarometer 2015 – 2020

Wij meten de milieudruk van ons bedrijf sinds 2015 met de Milieubarometer, een instrument dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt. Aangezien de metingen na 5 jaar geen nieuwe inzichten voor besparing geven, wordt de meting niet jaarlijks geactualiseerd.

De grafiek geeft de milieuprestatie weer van CE Delft, met 2015 op 100%. De gegevens zijn genormaliseerd per werknemer. De staaf aan de rechterkant (A) is het branchegemiddelde (niet gecorrigeerd voor corona).

Normaliter geeft het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer de grootste milieubelasting. Door het corona-jaar 2020 was dit vanzelfsprekend veel kleiner, ook het elektriciteitsverbruik op kantoor lag door het vele thuiswerken iets lager.