Jaarbericht

Jaarbericht 2022

 

Ambities nemen toe
De ambities voor verduurzaming namen snel toe; zowel op Europees niveau (Fit for 55) als nationaal niveau (coalitie­akkoord van begin 2022), als lokaal niveau (gemeenteraads­verkiezingen maart 2022). Niet alleen het beperken van de klimaatverandering, maar ook het beperken van het gebruik van grondstoffen (circulaire economie) en het stoppen van de aantasting van biodiversiteit, zijn zeer belangrijke duurzaam­heidsthema’s waar CE Delft ruime ervaring op heeft en daarom zowel door overheden, bedrijven als ngo’s wordt ingeschakeld.

Onze projecten
Hierdoor is de orderportefeuille steeds goed gevuld geweest en is de verwachting dat dat voorlopig zo blijft. Onze markt­positie is goed tot zeer goed op alle thema’s waarop we werken, we hebben mooie en nuttige projecten uitgevoerd die in dit jaarbericht 2022 zijn opgenomen. Per thema hebben we zelf de mooiste projecten benoemd en deze kort beschreven.

Voorhoede
We proberen in de voorhoede van het denken over volgende stappen in het verduurzamingsbeleid te blijven acteren. De grote lijn is dat we proberen op alle thema’s beleids­voorstellen te toetsen op uitvoerbaarheid en/of effectiviteit en ons soms richten op de mogelijkheden van specifieke technieken (warmtepompen, windenergie) of energievormen (groengas, waterstof, CO2-vrije elektriciteit). We doen beleidsonderzoek met niet alleen kennis van de verschillende beleidsinstrumenten, maar ook van micro- en macro-economie en de technische mogelijkheden. Mooie voorbeelden hiervan zijn:

 • de actualisatie van de door ons ontwikkelde milieuprijzen van duizenden stoffen;
 • het inzichtelijk maken van de milieudruk van catering door milieuprijzen te koppelen aan de directe kosten van lunches die cateraars in verschillende bedrijfskantines aanbieden;
 • de analyse dat een CO2-plafond geschikt is om de reductiedoelen uit de Luchtvaartnota te waarborgen;
 • de routekaart voor 100% CO2-vrije elektriciteit in 2035;
 • bijmengverplichting voor groengas;
 • verplicht aandeel recyclaat of biobased in plastics.

Een deel hiervan is vervolgens opgenomen in de aan ons gevraagde onderbouwde aanbevelingen aan de IBO-werkgroep onder leiding van Laura van Geest, om het gat te dichten tussen klimaatambities en prognoses en dat heeft bijgedragen aan het klimaatpakket van minister Jetten (april 2023).

Maar hiermee doe ik vele andere projecten te kort, een deel is opgenomen in dit jaarbericht, van vele anderen zijn de publicaties te vinden op onze website. Want we proberen nog steeds zoveel mogelijk van onze onderzoeken openbaar te kunnen maken.

Einde Corona
Halverwege maart 2022 hebben we de opgelegde restricties om de pandemie te bestrijden achter ons gelaten. Wel hadden we in 2022 te maken met een hoog ziekteverzuim; zowel kort­lopend als langdurig. Wij vormden geen uitzondering want het ziekteverzuim in heel Nederland liep flink op. Het resulteerde in zowel minder acquisitiekracht als een lagere omzet.

Blijvend na de pandemie is dat er ook bij ons meer thuis­gewerkt wordt. De onkostenvergoeding voor het personeel is daarop ingericht o.a. door een thuiswerkvergoeding en meer variabele reiskostenvergoeding met gebruik van Businesscard bij NS. De nieuwe hybride manier van werken hebben we verder gefaciliteerd door acht werkplekken te huren nabij Utrecht Centraal; dat werkt erg goed.

Het lukt ons nog steeds erg goed om kwalitatief hoogwaardige medewerkers aan te trekken om de medewerkers die vertrek­ken te vervangen en iets verder te groeien.

Milieudruk
Tot slot proberen we onze eigen milieudruk verder te verlagen. Dit doen we door naast de eerdere maatregelen, het woon-werkverkeer voornamelijk via fiets en ov te laten verlopen, het energiegebruik van ons monumentale pand te minimaliseren, ook te leren van ons project over de milieu­druk van catering door onze lunch om te zetten naar maximaal plantaardig.

Delft, juli 2023

Frans Rooijers (directeur)

Download hier het gehele Jaarbericht 2022

Project van het jaar

Ieder jaar houdt CE Delft onder alle personeelsleden de verkiezing van het ‘project van het jaar’. Iedere themaleider nomineert twee projecten en na een eerste stemronde blijven de drie meest succesvolle projecten over. In een zinderende eindstrijd wordt vervolgens besloten welk project een jaar lang de eretitel ‘project van het jaar’ mag dragen. Daarbij wordt gekeken naar tevredenheid bij de opdrachtgever, bijdrage aan de missie van CE Delft, maar zijn collega’s ook kritisch op de vraag of het project binnen budget is uitgevoerd, en of het prettig samenwerken was.

In dit jaarbericht leest u over de beste projecten van 2022, te beginnen met de top 3.

Beste visuele uiting van het jaar

De laatste jaren besteedt CE Delft meer aandacht aan het visueel presenteren van onderzoeksresultaten. Steeds vaker wordt informatie uit ons onderzoek ook visueel in beeld gebracht. Opdrachtgevers stellen deze vorm van presenteren op prijs. In 2022 werd een visualisatie voor één van de ministeries ook als bijlage naar de Tweede Kamer gestuurd, iets waar we best trots op zijn. Naast het project van het jaar hebben we daarom nu ook de ‘verkiezing van de beste visuele uiting’ gehouden. Dit ging over het verbod op gratis bekers in de buitenruimte om te gaan voor herbruikbare bekers en meer recycling. Dit is inmiddels beleid geworden.

1ste prijs

CO2-plafond luchtvaart

Nederland heeft in de Luchtvaartnota 2020-2050 absolute reductiedoelen voor alle in Nederland vertrekkende vluchten vastgelegd. Deze afbakening garandeert dat de absolute emissies van begin tot einde van de vlucht daadwerkelijk dalen en in 2070 nul bereiken. Voor het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) hebben we onderzocht hoe het wereldwijd unieke instrument van een CO2-plafond uitgewerkt zou kunnen worden en welke effecten de mogelijke varianten hebben op de Nederlandse luchtvaartsector.

In het vooronderzoek hebben we aangetoond dat het in principe mogelijk is het CO2-plafond vorm te geven door het reguleren van:

 1. Luchthavens;
 2. Brandstofleveranciers;
 3. Airlines.

Lees meer in het Jaarbericht 2022.

2de prijs

Milieukosten in de catering

Binnen dit project brengt CE Delft beprijzing van milieuschade in de praktijk. We doen dit samen met de cateraar Hutten en hun opdrachtgevers Wageningen University (WUR), BDO Accountants en CZ Zorgverzekeraar:

 • ons eerste rapport benoemt concrete criteria die opdracht¬gevers kunnen opnemen in hun aanbestedingen, zodat zij met milieuprijzen kunnen gaan werken;
 • in ons tweede rapport berekenen we hoe hoog de milieukosten zijn voor drie bedrijfsrestaurants;
 • tot slot hebben we, samen met studenten bij de WUR, een experiment uitgevoerd, waarin de gasten twee weken lang bij de kassa konden kiezen of zij de gewone of de milieuprijs wilden betalen.

Lees meer in het Jaarbericht 2022.

3de prijs

Handboek Milieuprijzen

Het Handboek Milieuprijzen geeft voor zo veel mogelijk milieu­gevaarlijke stoffen de effecten op de welvaart weer als één eenheid extra milieuvervuiling in het milieu terechtkomt.  Het handboek kwantificeert de effecten van emissies op menselijke gezondheid, ecosysteemdiensten, gebouwen en materialen, grondstofuitputting en welbevinden, maar ook niet-stoffelijke vervuiling, zoals geluidsoverlast, straling of visuele hinder.

Het handboek biedt voor meer dan 3.000 stoffen schadekosten voor emissies naar lucht, water en bodem. Het handboek biedt voor LCA-gebruikers weegfactoren gebaseerd op externe kosten aan voor alle negentien midpoints die in het ReCiPe­model worden onderscheiden. Alle prijzen zijn aangepast aan de meest recente wetenschappelijke inzichten over de causale relatie tussen emissies, concentraties, impacts en waardering.

Lees meer in het Jaarbericht 2022.

Aantal projecten en omzet

In 2022 kwam voor 6,1 miljoen euro aan projecten binnen, een daling ten opzichte van de uitzonderlijk hoge omzet in 2021 (6,9 mln euro).

Het aandeel opdrachten voor de nationale overheid steeg (van 30 naar 37%). Het aandeel opdrachten voor provincies en gemeenten bleef gelijk (20%).

Het aandeel opdrachten voor internationale instellingen (zowel Europees als mondiaal) nam af, naar 9 % (was 12%).

Voor het bedrijfsleven nam het aandeel opdrachten iets af naar 17% (was 20%). 10% van de omzet kwam uit opdrachten voor ngo’s.

82

Personeel

In 2022 zijn er negen nieuwe medewerkers aangenomen en zijn vier medewerkers vertrokken naar een andere werkgever.

Het totaal aantal medewerkers op 31 december 2022 stond op 82 medewerkers, oftewel 67,5 fte’s.