Rapport

Aanvullend klimaatbeleid voor 2030. CE Delft, Berenschot en Kalavasta

De rijksoverheid heeft een Interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) uitgevoerd om het Ontwerp Beleidsprogramma Klimaat door te lichten en te adviseren over aanvullende beleidsopties. De doorlichting heeft zicht gegeven op de mogelijke en noodzakelijke aanscherpingen van en aanvullingen op het beleidsprogramma, om de ambitie van het kabinet voor 2030 waar te maken (55% CO2-eq.-reductie in 2030 door te sturen op 60%). Met een kennisconsortium bestaande uit CE Delft, Berenschot en Kalavasta hebben we de rijksoverheid ondersteund bij het maken van de analyses die nodig waren voor het onderzoek. Dit rapport bevat de inhoudelijke input van het consortium aan het rijk. Daarnaast hebben we een validatie uit gevoerd van de IBO-beleidsmaatregelen, met name van de fiches met aanvullende maatregelen. De validatie is geen onderdeel van dit rapport.

Tot slot is een kostenberekening gemaakt van het centrale IBO-beleidspakket.

De rapportage en kostennotitie zijn onderdeel van de Kamerbrief Scherpe doelen, scherpe keuzes: IBO aanvullend normerend en beprijzend nationaal klimaatbeleid voor 2030 en 2050 die minister Jetten (Klimaat en Energie) op 13 maart 2023 aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.