Directie

directeur
 
Sinds 1990 werk ik bij CE Delft, vanaf 1999 als directeur. Met veel plezier geef ik leiding aan een groep professionals. Ik zoek daarvoor een goede balans tussen een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en vrijheid enerzijds en een duidelijke strategische en zakelijke koers anderzijds. Alleen op die wijze kunnen we projecten uitvoeren die een toegevoegde waarde hebben, voor onze opdrachtgevers en vaak ook voor de samenleving. Naast de directietaken besteed ik ongeveer 30% van mijn tijd aan die projecten.
 
ir. L.M.L. (Lonneke) Wielders
directeur interne organisatie

 
  
 
 
 

Bestuur

CE Delft is een besloten vennootschap (BV) waarvan alle aandelen in handen zijn van de Stichting CE. De stichting en zijn bestuur hebben geen functie in de dagelijkse werkzaamheden van CE Delft, niet bij de verwerving van nieuwe opdrachten en ook niet bij de (wijze van) uitvoering. De stichting heeft de functie van aandeelhouder en adviseur van de directeur. Er vindt geen dividenduitkering plaats aan de aandeelhouders, winst wordt weer geïnvesteerd in het werken aan onze missie. Verkoop van de aandelen is alleen mogelijk na instemming van de directeur en de ondernemingsraad (OR).

Het bestuur van de Stichting CE Delft bestaat uit vijf personen die op persoonlijke titel gevraagd worden zitting te nemen. Hiervoor proberen we mensen uit verschillende geledingen van de samenleving te interesseren. In de statuten staat dat de leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarna een herbenoeming mogelijk is voor maximaal één periode.

Annemarie van der Rest (voorzitter)

In Nederland en Europa staan we nog maar aan het begin van de transitie naar een duurzame samenleving. Een onafhankelijk bureau als CE Delft kan een belangrijke bijdrage leveren met studies en adviezen die moeten leiden tot een efficiënte implementatie van nieuwe technologieën en diensten.

In de meer dan 38 jaar bij energieleverancier Royal Dutch Shell, heb ik aan veel discussies over klimaat- en energievraagtukken deelgenomen. Het gaat daarbij steeds om belangrijke en boeiende kwesties, waarbij de noodzakelijke veranderingen voor iedereen in de samenleving merkbaar zullen zijn.

Met mijn uitgebreide ervaring met deze onderwerpen wil ik een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van CE Delft. 

Peter Aubert

Peter Aubert (1952) is vrijwel zijn hele werkzame leven actief geweest in het energiebeleid. Na te zijn afgestudeerd als chemicus aan de Universiteit Utrecht en enige jaren als beleidsmedewerker (energieonderzoek DG Wetenschapsbeleid, secretariaat Algemene Energieraad) kwam hij in 1996 in dienst bij het ministerie van EZ. Daar werkte hij aan energiescenario's en strategische verkenningen. In 2002 startte hij het project Energietransitie, dat later zou uitgroeien tot een interdepartementale programmadirectie van 6 departementen en een veelheid van vernieuwende projecten heeft weten los te trekken. Na een periode als secretaris van de Algemene Energieraad stapte Peter over naar de directie Energiemarkt van hetzelfde DG, waar hij aan verschillende Energierapporten meewerkte en de Energiedialoog hielp vormgeven. De geboren en getogen Rotterdammer is daarnaast lange tijd actief geweest als gemeenteraadslid in zijn geboortestad. Sinds 2016 is Peter met pensioen. Hij is getrouwd, heeft twee zoons, een kleinzoon en een kleindochter.

Marleen Janssen Groesbeek

Marleen Janssen Groesbeek is lector Sustainable Finance and Accounting aan Avans Hogeschool in Brabant. Marleen studeerde economische wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Zij was 20 jaar financieel-economisch journalist, waarvan bijna 17 jaar bij het Financieele Dagblad. Na haar journalistieke loopbaan werkte ze een aantal jaren als beleidsadviseur Duurzaamheid bij Eumedion (belangenbehartiger van institutionele beleggers). Daarna was ze bij DSM als Sustainability Manager verantwoordelijk onder andere voor stakeholderengagement en integrale jaarverslaggeving.

Haar eerste boek Maatschappelijk Ondernemen verscheen in 2001 en sindsdien heeft ze met regelmaat boeken gepubliceerd over duurzaamheid, creativiteit en leiderschap. Marleen heeft verschillende nevenfuncties. Naast haar bestuurslidmaatschap bij CE Delft, is ze lid van de Raad van Advies van de ASN BANK, bestuurslid van de theatergroep O.T. Rotterdam. Zij is voorzitter van het bestuur van Rankabrand, een non-profit rankingorganisatie en voorzitter van het bestuur van Fossiel Vrij Nederland.  Ze maakt ook deel uit van het bestuur van de Pieter Hennipman stichting en van de Werkgroep Cultuur, Ethiek en Gedrag van NBA, de beroepsorganisatie van de accountants.

Bert Klerk

'Hoe houden we dit land duurzaam in beweging' en publiek/private samenwerking lopen als een rode draad door het werkzame bestaan van Bert Klerk (1951). Na een loopbaan bij het ministerie van Economische Zaken in verschillende functies en een forse reorganisatie en inhoudelijke klus bij de gemeente Den Haag als algemeen directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling, belandde hij in 2000 bij het spoor. Uit drie verschillende zogenaamde taakorganisaties smeedde hij een organisatie die we nu kennen als ProRail en bracht de aandelen van deze privaatgeorganiseerde publieke onderneming over van de NS naar de Staat. Sinds 2013 is Bert voorzitter van het Formule E-Team, een publiek/privaat platform, dat een ambassadeursrol vervult op het terrein van de introductie van elektrisch vervoer. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Raad van Commissarissen van de haven van Den Helder, waar civiele en defensie-activiteiten elkaar kunnen versterken en kwartiermaker van een samenwerkingsverband van infrabeheerders om na de denken over de toekomstbestendigheid van hun systemen.

Ron Thiemann

Ron Thiemann is directeur van Deltares, een onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van water en ondergrond met zijn hoofdvestiging in Nederland. Rons liefde voor water gaat terug naar 1977, toen hij zijn loopbaan begon als ingenieurs-assistent bij WL|Delft Hydraulics. Vier jaar later werd hij lid van het managementteam, met verantwoordelijkheid voor internationale marketing. Later werden strategie en communicatie aan zijn portfolio toegevoegd; uiteindelijk werd hij directielid. Toen Deltares in 2007 werd opgericht was Ron betrokken bij het aansturen van het proces van samenvoeging van de vier organisaties waaruit de Stichting Deltares nu bestaat. Naast zijn functie als directeur van Deltares is hij lid van de Raad van Toezicht van het Netherlands Water Partnership, de Dr. Denis Mukwege Foundation en CE-Delft. Hij is bestuurslid van SmartPort. Ron gelooft dat uitdagingen met een integrale aanpak tegemoet getreden moeten worden. Om dit te bereiken maakt hij gebruik van zijn uitgebreide netwerk om mensen en ideeën te verbinden. Met aanstekelijk enthousiasme brengt hij mensen met elkaar in contact en heeft op die manier de aanzet gegeven voor vele samenwerkingen en cross-sectorale projecten.