Jaarbericht

Positie CE Delft in 2020

2020 is natuurlijk het jaar van de COVID-crisis. Het werken was niet te vergelijken met andere jaren. Grotendeels vanuit huis en alleen in het 3e kwartaal af en toe op  kantoor. Voor een kleine groep medewerkers hebben we werken op kantoor mogelijk gemaakt in verband met de thuissituatie en zijn in Amsterdam en Utrecht tijdelijke kantoorplekken gehuurd voor 2 dagen in de week. Ons werk blijkt heel goed vanuit huis te kunnen worden gedaan en doordat veel andere activiteiten niet mogelijk waren, en er steeds een ruime orderportefeuille was, bleek de productiviteit van velen veel hoger dan gebruikelijk. Hierdoor is het financiële resultaat groter dan ooit tevoren. Naast de COVID-crisis is het natuurlijk voor CE Delft relevant dat de aandacht voor verduurzaming steeds breder wordt. De ambities voor vergaande milieudoelen nemen snel toe. Niet alleen het beperken van de klimaatverandering, maar ook het beperken van het gebruik van grondstoffen (circulaire economie) en het stoppen van de aantasting van biodiversiteit, zijn zeer belangrijke duurzaamheidsthema’s waar CE Delft ruime ervaring mee heeft en daarom zowel door overheden, bedrijven als ngo’s wordt ingeschakeld. Hierdoor is de orderportefeuille steeds goed gevuld geweest en is de verwachting dat dat voorlopig zo blijft. Onze marktpositie is zeer goed op vele deelterreinen. Lees de hele toelichting van directeur Frans Rooijers in het Jaarbericht 2020.

Onderzoek ter voorbereiding van wetgeving

Statiegeld op blikjes

In dit onderzoek voor het ministerie van I&W heeft CE Delft in kaart gebracht wat de kosten zijn voor de invoering van statiegeld op blikjes, de effecten op zwerfafval, opruimkosten en recycling, de afbakening en het marktaandeel van verschillende type dranken. CE Delft heeft hiermee een objectieve onderbouwing gegeven voor de invoering van wetgeving. Op 3 februari 2021 heeft het kabinet besloten om statiegeld op blik in te voeren vanaf december 2022. In juli 2021 werd statiegeld ingevoerd op kleine flessen. Hiermee vermindert naar verwachting 70 tot 90% van de blikjes en flesjes in het zwerfafval.

Health costs of air pollution in European cities and the linkage with transport

In deze studie zijn de sociale kosten van gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 432 Europese steden in 30 landen (de EU27, VK, Noorwegen en Zwitserland) onderzocht. Sociale kosten zijn kosten die het welzijn beïnvloeden en omvatten zowel directe uitgaven voor gezondheidszorg als indirecte gevolgen van luchtvervuiling op de gezondheid (zoals een verminderde levensverwachting). Het gerapporteerde niveau van luchtvervuiling werd gerelateerd aan dosis-effectrelaties van de WHO, met een waardering op basis van milieuprijzen.

In 2018 leed gemiddeld elke inwoner van een Europese stad een welvaartsverlies van meer dan 1.250 euro per jaar als gevolg van directe en indirecte gezondheidsverliezen door een slechte luchtkwaliteit. Dit komt overeen met 3,9% van het inkomen dat in steden wordt verdiend. Dit project heeft in heel Europa tot flink wat publiciteit geleid. Het onderzoek kwam prominent in The Guardian terecht en heeft tot meer dan 730 andere publicaties geleid.

Naast publiciteit, zijn er bijvoorbeeld ook in de gemeenteraad Eindoven vragen gesteld, waarom Eindhoven zo slecht scoort in vergelijking met andere Nederlandse steden. Het heeft ook tot nieuwe opdrachten geleid, onder meer voor Eindhoven, de
EPHA en de European Climate Foundation.

Elektrificatie en vraagprofiel 2030

In dit project heeft CE Delft in opdracht van TenneT het vraagprofiel van elektriciteit voor 2030 in kaart gebracht, oftewel de vraag naar elektriciteit voor elk moment in het jaar. We hebben de vraag naar elektriciteit van de verschillende sectoren en de bijbehorende jaarprofielen ingeschat voor drie verschillende scenario’s en twee verschillende weerjaren, een gemiddeld weerjaar en een extreem jaar met koude winter en weinig productie van zon/wind. Daarnaast hebben we gekeken naar de match van vraag en productie en onder meer geanalyseerd welke mix van zon/wind zo goed mogelijk aansluit op het vraagprofiel.

Het project heeft veel nieuwe kennis opgeleverd die we kunnen gebruiken in vervolgprojecten, met name over de potentie van elektrificatie in de verschillende sectoren en over de jaarprofielen. Dit project heeft ons een sterke positie gegeven op het gebied van elektrificatie en direct tot meerdere vervolgprojecten geleid. Het project biedt TenneT meer inzicht over hun uitdagingen in 2030 op het gebied van systeembalans van het energiesysteem. Daarnaast geeft het hen meer inzicht over de benodigde infrastructuuruitbreidingen.

69

Personeel

In 2020 zijn er tien nieuwe medewerkers aangenomen en zijn 6 medewerkers vertrokken naar een andere werkgever.

Het totaalaantal medewerkers op 31 december 2020 stond op 69 medewerkers, oftewel 56,6 fte’s.

Aantal projecten en omzet 2020

In 2020 kwam voor 6,3 miljoen euro aan projecten binnen, een kleine stijging ten opzichte van het voorgaande jaar (6 miljoen euro).

Het aandeel opdrachten voor provincies en gemeenten (van 28 naar 27%) bleef ongeveer gelijk en het aandeel opdrachten voor de nationale overheid steeg licht (van 25 naar 28%).

Het aandeel van opdrachten voor internationale instellingen (zowel Europees als mondiaal) steeg van 4 naar 16%.

Voor het bedrijfsleven daalde het aandeel opdrachten van 26 naar 19%, voor onderzoeksinstellingen van 6 naar 4% en voor brancheverenigingen ook van 6 naar 4%.

109

Kwaliteitsbeleid

Projectevaluaties

CE Delft vraagt opdrachtgevers actief om projecten te evalueren, zodat we zicht houden op de klanttevredenheid.

Er zijn dit jaar 109 projectevaluaties ingevuld (91 in 2019). Het gemiddelde rapportcijfer is 8,3 (8,2 in 2019).

Waarom CE Delft?

Zes van de tien respondenten kiest voor CE Delft vanwege de expertise. Ook goede eerdere ervaringen zijn een belangrijke reden om voor CE Delft te kiezen.

Daarnaast wordt de prijs/kwaliteitverhouding en de onafhankelijkheid van CE Delft regelmatig genoemd.

 

Reden om voor CE Delft te kiezen:

Aantal keren genoemd CE Delft Ketenanalyse Energie Mobiliteit Duurz. Steden Economie 2020 2019
Goede eerdere ervaringen 56 13 13 7 14 9 51% 42%
Netwerk 20 7 4 5 1 3 18% 19%
Prijs/kwaliteitverhouding 26 6 7 2 7 4 24% 30%
Expertise 66 17 12 11 12 14 61% 70%
Projectidee CE Delft 4 0 2 0 1 1 4% 0%
Onafhankelijkheid CE Delft 28 8 4 6 6 4 26% 23%
Vervolgproject 8 2 1 2 1 2 7% 15%
Snelheid en flexibiliteit 19 5 4 3 3 4 17% 16%
Creatieve offerte 3 0 0 0 1 2 3% 2%
Frameworkcontract 3 0 0 2 1 0 3% 0%
Anders 12 1 3 2 4 2 11% 9%

Milieubarometer

Wij meten de milieudruk van ons bedrijf sinds 2015 met de Milieubarometer, een instrument dat door meer dan 2.500 bedrijven wordt gebruikt.

De grafiek geeft de milieuprestatie weer van CE Delft, met 2015 op 100%. De gegevens zijn genormaliseerd per werknemer. De staaf aan de rechterkant (A) is het branchegemiddelde (niet gecorrigeerd voor corona).

Normaliter geeft het woon-werkverkeer en het zakelijk verkeer de grootste milieubelasting. Door het corona-jaar 2020 was dit vanzelfsprekend veel kleiner, aangezien er maar tot 15 maart op kantoor is gewerkt en veel vergaderingen digitaal hebben plaatsgevonden.

Ook het elektriciteitsverbruik lag door het vele thuiswerken iets lager.