Methode

Transitievisie warmte

Gemeenten zijn de regisseurs van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving. Zij hebben in het klimaatakkoord afgesproken om samen met stakeholders – vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden – uiterlijk in 2021 een Transitievisie Warmte (TVW) te hebben vastgesteld. In de Transitievisie Warmte legt de gemeenteraad het tijdspad vast waarop wijken/buurten van het aardgas gaan. De minimale vereisten van een Transitievisie warmte is dat gemeenten voor wijken die voor 2030 aardgasvrij worden, aangeven: Leaflet Transitievisie Warmte

  • Hoeveel woningen en andere gebouwen geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt
  • Welke alternatieve betaalbare, betrouwbare en duurzame energie-infrastructuren potentieel beschikbaar zijn
  • Welk alternatieven kennen de laagste maatschappelijke kosten

Uitvoeringsplan op wijkniveau

Waar in de Transitievisie Warmte de mogelijke alternatieven in beeld gebracht zijn, besluit de gemeenteraad vervolgens in een uitvoeringsplan op wijk- of buurtniveau over de alternatieve energie-infrastructuur van een wijk. Dit biedt het kader waarbinnen gebouweigenaren, netbeheerders, warmtebedrijven, de gemeente en andere partijen investeringsbeslissingen nemen.

Leidraad Transitievisie Warmte

Op 15 oktober 2019 is de Leidraad uitgebracht om gemeenten te ondersteunen met het opstellen van de Transitievisie Warmte. De leidraad is een hulpmiddel voor gemeenten en andere partijen om afwegingen te maken door het landelijk beschikbaar stellen van een startanalyse per gemeente. De leidraad kan ondersteunen in zowel de transitievisie warmte als het wijkuitvoeringsplan. De leidraad bestaat uit twee componenten:

  1. Startanalyse: technisch-economische analyse op basis van het Vesta-MAIS-model van PBL
  2. Handreiking: richtlijnen voor gemeenten om de startanalyse uit te werken

Wat is de Startanalyse?

De startanalyse is een technisch-economische analyse met het Vesta-MAIS model van PBL. Hierin wordt op basis van landelijke data berekend wat de kosten zijn van zes verschillende warmte-opties op buurtniveau. Er wordt daarbij niet gekeken of de energiebron voldoende beschikbaar is, of dat het gebruik van deze energiebron logisch is voor de gemeente. De uitkomsten van de zes losse berekeningen worden niet gecombineerd. Dit betekent dat in de analyse geen optimalisatie zit om schaarse bronnen, zoals groengas en restwarmte, toe te delen en er dus wordt aangenomen dat alle opties voor alle gebieden in Nederland beschikbaar zijn. Daarmee geven de uitkomsten van de Startanalyse geen inzicht in de beste maatschappelijke oplossing per buurt in uw eigen gemeente.

Verschillen tussen de Startanalyse en het CEGOIA-model

Naast het ontwikkelen van het Vesta-model, heeft CE Delft de afgelopen jaren ook haar eigen CEGOIA-model ontwikkeld. In dit model ligt de nadruk op het vergelijken van tientallen aardgasvrije technieken en besparingsniveaus en de interactie met de gebruiker. Hiermee kan real time inzicht worden verkregen in de effecten van veranderende parameters en aannames. Het CEGOIA-model wordt ingezet voor de lokale advisering in de warmtetransitie. Hierbij kunnen lokale stakeholders zelf kijken wat de effecten zijn van schaarste van energiebronnen, de optimale verdeling van warmtetechnieken over een gebied en de opbouw van de kosten voor de maatschappij. De analyse met CEGOIA biedt daardoor meer inzicht dan de Startanalyse van Vesta. Omdat CE Delft beide modellen heeft ontwikkeld, is er grote gelijkenis onder de motorkap, maar het CEGOIA-model geeft flexibiliteit om zelf parameters en scenario’s te kiezen. Ook kan CE Delft u helpen in het duiden van verschillen tussen beide modellen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief Duurzame stad

Wat kan CE Delft voor u doen?

Begeleiding

Wij kunnen gemeenten van A-Z begeleiden, van technische analyses tot het opstellen van een op uw gemeente toegesneden Transitievisie warmte.

Advies

CE Delft adviseert gemeenten al jaren met behulp van technisch-economische modellen en kennis van beleidsprocessen, waarbij we per gemeente maatwerk kunnen leveren.

Kennis van startanalyse

CE Delft uitgebreide kennis van de werking en aannames van de startanalyse, en kunnen wij u begeleiden bij het juist interpreteren van de uitkomsten van deze analyses.

Voor wijkuitvoeringsplannen kan CE Delft meedenken in de definitieve keuze voor een warmtetechniek. Wat zijn de kosten voor de eindgebruikers in de verschillende woningen in de wijk?