Milieu-economie

Milieu-economie is het thema dat zich bezighoudt met de relatie tussen economie en milieubeleid. Milieubeleid kan leiden tot kosten voor bedrijven en burgers, maar milieubeleid kan ook kansen creëren voor innovatie en werkgelegenheid. Door middel van economische analyses en impact-assessments wordt deze relatie inzichtelijk gemaakt. Milieu-economie biedt een analysekader die de samenhang tussen de milieuproblematiek, beleid en de rest van de economie weergeeft en een duidelijke meerwaarde biedt. Binnen het thema zijn speerpunten:

Methoden van onderzoek

 • Literatuuronderzoek.
  Hierbij wordt literatuur op een systematische wijze in kaart gebracht en conclusies getrokken op basis van deze literatuur. Kwantitatieve uitkomsten van de literatuur worden zoveel mogelijk vergelijkbaar gemaakt.
 • Ex-ante en ex-post evaluaties.
  Hierbij worden de effecten van milieubeleid berekend op doeltreffendheid (effectiviteit) en/of  doelmatigheid (efficiëntie of kosten-effectiviteit). Dit onderzoek voeren we uit voor Europese, nationale, provinciale en gemeentelijke opdrachtgevers (Rekenkamers en Rekenkamercommissies)
  CE Delft volgt hierbij de Handreiking Evaluatieonderzoek ex-post van het ministerie van Financiën, alsmede de zelf opgestelde Handreiking. Zie ook: Evaluatie van beleid
 • Impact Assessments.
  Hierbij worden de effecten van milieubeleid uitgedrukt in economische parameters, zoals effecten op het BBP of de werkgelegenheid. CE Delft volgt hierbij indien nodig de Guidelines voor Impact Assessment van de EU. Econometrische analyse vormt een onderdeel van onze impact assessments.
 • Maatschappelijk kosten-batenanalyses.
  Hierbij worden de effecten van het milieubeleid uitgedrukt in effecten op de welvaart. CE Delft volgt hierbij zowel de OEI-leidraad als de leidraad MKBA in het milieubeleid die in 2006 door CE Delft is opgesteld.

CE Delft heeft een uitgebreide ervaring met elk van deze analysekaders. We maken daarbij gebruik van tools (zoals schaduwprijzen) en modellen (Benefito, E3ME). Het onderzoek kent meestal een kwantitatieve insteek. Daarnaast wordt veel aan methodiekontwikkeling gedaan. Zo is binnen het thema Milieu-economie in 2010 het Handboek Schaduwprijzen ontwikkeld die voor meer dan 400 milieugevaarlijke stoffen een financiële waardering geeft voor de schade die met de emissie van deze stoffen samenhangt. In 2017 is dit geactualiseerd in het Handboek milieuprijzen.

Opdrachtgevers

We verrichten onderzoek voor overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Opdrachtgevers zijn onder meer: Europese Commissie, het Europees Milieuagentschap (EEA), Planbureau van de Leefomgeving (PBL), Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken, Greenpeace International, bedrijven en brancheorganisaties zoals de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI).

Uw contactpersoon

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sander de Bruyn