Wat is een MKBA

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses brengen de effecten in kaart die samenhangen met een beleidsbeslissing. Hierbij gaat het niet alleen om direct zichtbare financiële kosten en baten, maar ook om andere zaken die voor burgers en bedrijven van groot belang zijn, zoals tegengaan van klimaatverandering, gezondheid, biodiversiteit en de kwaliteit van het werk-/leefklimaat (geluid, stank). Om al deze aspecten met elkaar te kunnen vergelijken worden ze in een MKBA in geld uitgedrukt.  Op die manier krijgen milieu, landschap en andere kwalitatieve waarden een plaats in de besluitvorming.

Ervaring CE Delft

CE Delft is een bekende speler op het gebied van MKBA’s. Wij hebben recentelijk voor het ministerie van IenW de ‘Werkwijzer MKBA's op het gebied van milieu’ opgesteld. Dit is een werkwijzer die voorschrijft hoe milieu-MKBAs in Nederland uitgevoerd dienen te worden en aan welke spelregels deze moeten voldoen. We zijn hierdoor zeer goed op de hoogte van de meest recente methodische ontwikkelingen en voorschriften. Ook hebben we voor het ministerie van EZK de ‘Werkwijzer MKBA natuur’ opgesteld (ism Arcadis). Dit is een soortgelijke werkwijzer als de Werkwijzer milieu alleen dan voor het natuurbeleid.

Naast de Werkwijzers heeft CE Delft heeft talrijke MKBAs opgesteld en second opinions uitgevoerd over MKBA's die door andere bureaus zijn opgesteld (zie onder). Wij verzorgen ook opleidingen, onder meer voor de Rijksacademie voor Financiën en Economie.

Waardering duurzaamheid

Een belangrijk onderdeel van MKBA’s voor duurzaamheid is de waardering van milieueffecten. In 2017 hebben we daarom het Handboek Milieuprijzen opgesteld, waarin meer dan 2000 stoffen en milieu-impacts zijn gewaardeerd door deze in euro’s per kg. vervuilende stof uit te drukken. Het gebruik van dit Handboek is aanbevolen door de Staatssecretaris van IenW voor MKBA’s in Nederland. In 2018 zijn we gevraagd door het ministerie van EZK om ook prijzen voor emissies buiten Nederland op te stellen.  

Wat biedt CE Delft u?

CE Delft onderscheidt zich door een multidisciplinaire aanpak (technisch, economisch en beleidsmatige expertise). MKBA’s zijn traditioneel het domein van de economische adviesbureaus, terwijl duurzaamheids- en milieuanalyses en energievisies worden uitgevoerd door ingenieursbureaus. CE Delft heeft op beide velden expertise in huis. Dat leidt tot betere beslisinformatie voor de beleidsmaker en bestuurder en bespaart kosten.

Hands-on rekentools
We kunnen voor u ook een hands-on rekentool voor een MKBA ontwikkelen. Voor de provincie Flevoland ontwikkelden wij bijvoorbeeld  een rekentool voor beoordeling van kosten en baten van verschillende beleidsscenario's voor de opschaling en ruimtelijke inpassing van windmolens. Hiermee kan de provincie zelf gewijzigde scenario's doorrekenen of uitgangspunten aanpassen.

Projecten

CE Delft heeft verschillende MKBA-projecten gedaan.

Daarnaast hebben we verschillende second opinions uitgevoerd, zoals voor de MKBA van de bochtafsnijding Schie (Vereniging tegen Milieubederf) en de MKBA’s voor de ruit van Eindhoven (Brabantse Milieufederatie) en de A27/A12  (Gemeente Utrecht). Ook hebben we een meta-analyse uitgevoerd van MKBA’s voor windenergie op zee (TKI Wind op Zee).

Opdrachtgevers

MKBA's voeren we uit voor overheden (lokaal, provinciaal, nationaal) en voor  natuur- en milieuorganisaties, als second opinion om bijv. te bekijken of milieueffecten goed meegenomen zijn. Opdrachtgevers zijn: ministerie van Economische Zaken, ministerie van Infrastructuur & Milieu, provincie Zuid-Holland, provincie Flevoland, gemeente Alphen a/d Rijn, gemeente Westland, Haven Amsterdam en burgerorganisaties rondom luchthavens in verschillende Europese landen (Heathrow, Nantes, München).

Meer informatie?

Voor meer informatie en overleg over toepasbaarheid van een MKBA in uw projecten kunt u overleggen met:
Martijn Blom en Geert Warringa.