Nieuws

CO2-budget voor alle bedrijven

Delft, vrijdag 17 juni 2021

Het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) adviseert in het vierde advies om een CO2-budget in te stellen voor alle bedrijven.

ETS-bedrijven
Voor de internationaal opererende ETS-bedrijven, verantwoordelijk voor 75% van de CO2-emissies van alle bedrijven, adviseert het KBT om geen additionele Nederlandse doelen te stellen. Wel wordt geadviseerd in Europees verband te pleiten voor veranderingen.

  • Aanscherping van het emissieplafond conform de doelstelling van de EU Green Deal.
  • Invoering van een grenscorrectiesysteem aan de Europese buitengrenzen om concurrentiepositie te behouden (CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism of ECC – External Cost Charge).
  • Afschaffing gratis rechten. Alle rechten zouden geveild moeten worden en een groot deel van de veilingopbrengst zou gebruikt kunnen worden voor innovatiesubsidies.

Non-ETS-bedrijven
Non-ETS-bedrijven zijn verantwoordelijk voor 25% van de industriële emissies in Nederland. Dit zijn tal van bedrijven met kleinere CO2-uitstoot, waardoor emissieregistratie op bedrijfsniveau inefficiënt is. Voor deze bedrijven adviseert het Klimaatcrises Beleid Team (KBT) een CO2-budgetsysteem in te voeren, dat wordt uitgevoerd via de leveranciers van brandstoffen (aardgas, benzine, diesel).

De CO2-rechten van deze non-ETS bedrijven lopen dan via de energieleveranciers, die verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen van voldoende emissierechten op een veiling. Door de afnemende CO2-rechten wordt aan de Nederlandse klimaatdoelen in 2030 en 2050 voldaan. Door schaarste stijgt de CO2-prijs en worden CO2-reductiemaatregelen sneller rendabel en hoeven er geen subsidies voor de onrendabele top betaald te worden, zoals dat nu wel gebeurt via de SDE ++.

Het zou verstandig zijn om het CO2-budget van de non-EU ETS-bedrijven samen te voegen met dat van de gebouwde omgeving en transport.  Hierdoor ontstaat een grotere markt die reducties tegen de laagste kosten realiseert. Het non-ETS-budget kan geïnitieerd worden op nationaal niveau, en het is denkbaar dat het wordt samengevoegd met dat van andere landen, tot een Europees systeem voor energieleveranciers.

Het KBT adviseert om de bedrijven te helpen om de scherpe emissieplafonds te halen door:

  • Subsidies voor innovatie met een groot reductiepotentieel, gefinancierd uit de verkoop van de CO2-rechten in plaats van de huidige subsidiering van de onrendabele top (SDE++).
  • Tijdige realisatie van infrastructuur voor elektrificatie en waterstof.
  • Een aanpassing van energiebelasting (EB) en opslag duurzame energie (ODE) voor groot-, midden- en kleinbedrijf.
  • Een gelijkere verdeling van deze belastingen over gas en elektriciteit.

Figuur: Hoofdlijn KBT-advies

Dit is het vierde advies van het Klimaatcrises Beleid Team. In de andere adviezen van het KBT wordt aandacht besteed aan mobiliteit en transport, gebouwde omgeving, landbouw en de energievoorziening (o.a. vereist om de energietransitie in de industrie mogelijk te maken). Het KBT bestaat uit: