Nieuws

Maximaal CO2-emissiebudget voor gebouwen nodig

Persbericht, 29 april 2021

Maximaal CO2-emissiebudget voor gebouwen nodig

Veel burgers zien de noodzaak van een krachtig klimaatbeleid, maar maatregelen zijn duur en de huidige energieprijzen geven geen financiële prikkel om de eigen energievraag te verminderen. De Rijksoverheid is de enige partij die dit kan organiseren door verplichtingen, beprijzing en subsidies, maar ook door burgers te helpen (‘ontzorgen’) om hun woningen aan te passen en ze vertrouwen te geven dat ze er niet alleen voor staan. Dat is het tweede advies, over de gebouwde omgeving, van het Klimaatcrisis Beleid Team.

Het Klimaatcrisis Beleid Team (KBT) ziet de noodzaak om snel en rechtvaardig de emissies in de gebouwde omgeving te verlagen door:

  1. Een helder verhaal dat laat zien dat de klimaatverandering ons noodzaakt snel onze CO2-emissie te verlagen, ook in de gebouwde omgeving (nut en noodzaak).
  2. Krachtig beleid door maximale CO2-emissiesbudgetten vast te stellen.
  3. Advies en hulp aan burgers om emissie reducerende maatregelen te treffen.
  4. Compensatie van stijgende lasten voor de laagste inkomensgroepen.

De beste garantie voor vermindering van de energievraag en vergroening van de geleverde energie voor gebouwen is het instellen van een jaarlijkse CO2-emissieplafond. Aanvullend beleid moet bewoners en gebouweigenaren helpt om de energievraag voor verwarming te verlagen en CO2-vrije energie af te nemen. Da kan bestaan uit:

  • voor nieuwe woningen en gebouwen geen gasaansluiting meer en Nul-op-de-Meter voor het energiegebruik van de woning;
  • een gedifferentieerde isolatienorm, bijvoorbeeld bij overdracht van de woning voor eigenaar/bewoners en voor verhuur (binnen 10 jaar na aanschrijving) met een handhavingsplicht door gemeenten;
  • kosteloos andere installaties en na-isolatie aanbrengen bij burgers die over onvoldoende middelen beschikken;
  • opleiden van werknemers voor duurzaam installatiewerk en na-isolatie.

Belangrijk bij het draagvlak voor een snel en effectief klimaatbeleid is om energiearmoede te voorkomen door compensatie van diegenen die de extra kosten niet kunnen dragen.

Dit advies over het klimaatbeleid voor de gebouwde omgeving is het 2de advies van het KBT. Het KBT is een groep experts/hoogleraren die de komende maanden adviezen gaat uitbrengen over noodzakelijk klimaatbeleid om snel en effectief de EU-klimaatdoelen te halen. CE Delft coördineert de totstandkoming van de adviezen. Het derde advies over mobiliteit volgt in mei.