Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw

Vergelijking met energie-intensieve industriële sectoren

De glastuinbouw kent een verlaagd tarief in de energiebelasting voor aardgas. Bij toepassing van het algemene tarief zou de sector een hogere energiebelastingdruk ondervinden dan de energie-intensieve industrie. Dit komt door de combinatie van energie-intensiteit, kleinschalige bedrijfsstructuur en de degressieve tariefstructuur van de energiebelasting. Dit rapport bevestigt dat het verlaagde tarief voor de glastuinbouw in de Energiebelasting voor aardgas nog steeds bijdraagt aan het doel waarvoor het is ingesteld. Afschaffing van het verlaagd tarief levert substantiële kosten- en inkomenseffecten op voor de kleine bedrijven zonder warmtekrachtkopping. Op deze bedrijven wordt minder dan 10% van het aardgasverbruik aangewend. Het rapport verkent ook de verduurzaming van het energiegebruik in relatie tot de energiebelasting, alternatieve tariefstructuren voor de energiebelasting en een stimuleringsfonds voor verduurzaming van het energiegebruik.

Dit onderzoek is uitgevoerd door LEI Wageningen UR en CE Delft in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken.

Meer informatie:
Martijn Blom

Evaluatie energiebelastingtarief glastuinbouw

Auteurs CE

Martijn Blom

Den Haag, mei 2016