Voorstellen voor de klimaateconomie. Doorrekening voor Milieudefensie

Om de energietransitie eerlijker te maken heeft Milieudefensie op drie terreinen maatregelen benoemd die kunnen zorgen voor invulling van de klimaatambities en een rechtvaardige verdeling van de kosten. Milieudefensie heeft CE Delft gevraagd deze maatregelen door te reken op hun effecten.

Aan de uitgavenkant heeft Milieudefensie drie fondsen gedefinieerd:

1. Een warmtefonds, voor woningisolatie:

  • leningen voor woningisolatie met zekerheid dat de baten altijd hoger zijn dan de kosten
  • geen beperking van de hoogte van de lening
  • kwijtschelding van de lening na 30 jaar voor laagste inkomensgroepen.

2. Een bereikbaarheidspakket, voor duurzame mobiliteit en bereikbaarheid

3. Een landbouwtransitiefonds, voor de omschakeling naar regionale kringlooplandbouw en inkrimping van de veestapel

In deze notitie wordt het Milieudefensie Warmtefonds doorgerekend:
De kosten van het Milieudefensie Warmtefonds bedragen 3,5 miljard euro (115 miljoen euro per jaar). De jaarlijkse CO2-eq.-reductie is 1,6 Mton in 2030. De werkgelegenheid neemt met 33.000-60.000 fte-banen in de hele periode toe.

De berekeningen zijn, vanwege de ambitie van Milieudefensie, gedaan op basis van een participatie van 1,5 miljoen huishoudens. De onderzoekers zien een discrepantie tussen de ambitie van Milieudefensie en het realistisch potentieel van de capaciteit van de isolatiebranche. Deze is geschat op 500.000 woningen die geïsoleerd kunnen worden tot 2030. Er zal veel meer ingezet moeten worden op capaciteitsvergroting van de isolatiebranche om het isoleren van 1,5 miljoen woningen tot 2030 mogelijk te maken.

In het voorstel van Milieudefensie wordt de ruim 115 miljoen euro op jaarbasis gefinancierd uit het afbouwen voor bedrijven van de vrijstellingen op de Energiebelasting en Opslag Duurzame Energie. Het gaat om de volgende vrijstellingen:

  • Duaal energiegebruik kunstmest
  • Keramische en mineralogische productieprocessen (bouwmaterialen)
  • Metallurgische procedés (metaal).

Projectleider

Frans Rooijers

Voorstellen voor de klimaateconomie

Auteurs CE

Amanda Bachaus
Martijn Blom
Jasper Faber
Anco Hoen
Emma Koster
Ingrid Odegard
Frans Rooijers
Marianne Teng
Robert Vergeer

Delft, juni 2020