Rapport

Adviezen over een CO2-plafond voor de luchtvaart

In de Luchtvaartnota heeft het Kabinet-Rutte III de klimaatdoelen en -ambities uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart overgenomen en vastgesteld. Dit betekent dat de CO2-emissies van vertrekkende vluchten uit Nederland in 2030 minimaal moeten zijn gereduceerd tot het niveau van 2005. In 2050 dient de uitstoot te zijn gehalveerd en in 2070 mogen uit Nederland vertrekkende vluchten geen CO2 meer uitstoten. Om de klimaatdoelen uit de Luchtvaartnota te borgen, werkt het kabinet een zogenaamd CO2-plafond uit: dit instrument moet garanderen dat de CO2-limiet niet wordt overgeschreden.

CE Delft heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) geadviseerd hoe het CO2-plafond eruit zou kunnen zien. In dit kader zijn 5 rapporten opgesteld. De rapporten maken onderdeel uit van de brief van de minister van IenW aan de Tweede Kamer: Aanbiedingsbrief Pakket nationaal CO2-plafond

 1. Advies I&W over CO2-plafond: Taak 1 – Borging van de nationale luchtvaartdoelen via het EU ETS of CORSIA
  Kunnen de doelen uit de Luchtvaartnota gewaarborgd worden door een aanpassing van bestaande internationale instrumenten, namelijk het EU ETS of CORSIA? De conclusie is dat deze instrumenten niet geschikt zijn omdat hun basisprincipes niet te verenigen zijn met de nationale in-sector reductiedoelen uit het Akkoord Duurzame Luchtvaart.
 2. Advies I&W over CO2-plafond: Taak 2 – Een nationaal emissiehandelssysteem voor de luchtvaart
  Een gesloten nationaal emissiehandelssysteem voor de Nederlandse luchtvaartsector zou een geschikte uitwerking van het CO2-plafond kunnen zijn. We beschrijven de keuzes die bij het design van het instrument mogelijk zijn en hebben inschattingen gemaakt van de effecten voor de individuele partijen in de Nederlandse luchtvaartsector.
 3. Advies I&W over CO2-plafond: Taak 3 – Een brandstofvariant van het emissieplafond
  Een invulling van het CO-plafond is de mogelijkheid om de brandstofleveranciers van de luchtvaart te reguleren. Wij beschrijven welke keuzes gemaakt dienen te worden en welke effecten er mogelijk optreden.
 4. Advies I&W over CO2-plafond: Taak 4 – Internationale effecten van de verschillende varianten
  Het CO2-plafond kan op verschillende manieren worden ingevoerd, namelijk door luchthavens, brandstofleveranciers of airlines te reguleren. In het rapport wordt onderzocht welke internationale effecten en reacties bij de verschillende varianten verwacht kunnen worden.
 5. Advies I&W over CO2-plafond: Taak 5 – Beleidsadvies over de internationale inzet
  In deze studie is het internationale krachtenveld voor het CO2-plafond geïnventariseerd. Hier is breder gekeken dan alleen de opties van een CO2-plafond en is gekeken welke landen potentiële medestanders of tegenstanders van het instrument zouden kunnen zijn. We beschrijven de argumenten die voor- en tegenstanders zouden kunnen inbrengen en adviseren hoe Nederlands hier het beste mee om kan gaan.

Meer over