Rapport

Analyse van CO2-emissies op Goederenvervoercorridors Oost en Zuidoost

In het Nederlandse Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om in 2030 minimaal 30% CO2-reductie te realiseren op het achterland- en continentaal goederenvervoer. Een groot deel van dit vervoer verloopt via de Goederenvervoerscorridors Oost en Zuidoost. Het programma GVC OZO heeft CE Delft gevraagd om een prognose te maken van de te verwachten CO2-emissies in 2030, op basis van nationale- en Europese beleidsontwikkelingen en de bijdrage van de GVC OZO-projecten aan CO2-reductie op deze corridor.
Op basis van realistisch te verwachten beleidseffecten schat CE Delft in dat de CO2-uitstoot op GVC OZO in 2030 circa 17% lager zal zijn dan in 1990.

De projecten binnen het GVC-programma kunnen een verdere bijdrage leveren aan de CO2 reductie in 2030, waarmee de CO2-emissies 25% lager uitkomen dan in 1990 (gemiddelde inschatting). CE Delft komt daarmee tot de conclusie dat om de doelstelling te halen er nog 5% (45 kton) extra CO2 bespaard moet worden, ervan uitgaande dat de overige prognoses gerealiseerd worden.

Opties voor extra CO2-reductie
Om te garanderen dat 30% CO2-reductie wordt behaald zijn extra maatregelen nodig. In het onderzoek heeft CE Delft gesprekken gevoerd met verschillende projectleiders van het programma en betrokken stakeholders, om extra ideeën voor kansrijke CO2-reducerende projecten op te halen voor de GVC OZO.

Meer over