Rapport

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee

Heeft de maatschappij baat bij windparken op zee of niet? Om helderheid te brengen in het maatschappelijke debat hierover hebben CE Delft en Ecofys een analyse gemaakt van alle rapporten over de welvaartseffecten van windenergie die de afgelopen jaren verschenen zijn. De analyse is gemaakt in opdracht van het Topconsortium Kennis en Innovatie Wind op Zee (TKI-WoZ).

Hoewel alle rapporten zogenaamde maatschappelijke kosten-baten analyses presenteren, zijn er grote verschillen in de aannames, die bepalen of windenergie wel of geen maatschappelijke baten oplevert. Een belangrijk uitgangspunt is de reductie van CO2-emissies. Sommige studies beweren dat windenergie netto geen CO2 bespaart, omdat lagere emissies in de elektriciteitsopwekking ruimte maken voor hogere emissies elders, vanwege de werking van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Dit rapport laat echter zien dat er goede redenen zijn om de baten van CO2 wel mee te rekenen:

  • De ruimte binnen het ETS wordt niet gebruikt: de uitstoot is al jaren lager dan het plafond. Dus als er meer ruimte ontstaat, zal dat niet noodzakelijkerwijs gebruikt worden
  • Lagere emissies kunnen leiden tot een aanscherping van het plafond in de toekomst.

Dit rapport laat ook zien dat de geografische afbakening van de analyses niet past bij de aard van het probleem. Andere rapporten kiezen vaak voor een nationale afbakening. Omdat klimaatbeleid echter een wereldwijd probleem is, waarbij Nederland gemeenschappelijk optrekt met andere Europese landen, is er een netwerk van onderlinge toezeggingen en afspraken over emissiereducties en duurzame energie. Als Nederland geen windparken op zee bouwt, en daardoor zijn afspraken niet nakomt, kan het er niet van uitgaan dat andere landen dat wel doen. Dat kan verschillende gevolgen hebben. De uitstoot kan toenemen, waardoor Nederland meer aan klimaatadaptatie moet doen, Nederland kan boetes krijgen of geïsoleerd raken binnen Europa, wat weer repercussies kan hebben op andere dossiers. Al deze zaken dienen aandacht te krijgen in een goede MKBA.