Rapport

Beleid kolencentrales tot 2030. Effect van productiebeperking op CO2-uitstoot en compensatie

Op verzoek van Natuur & Milieu heeft CE Delft in deze studie voor vier beleidsvarianten in kaart gebracht wat de effecten zijn van het opnieuw invoeren van een productie­beperking en een eerder verbod op kolenstook voor elektriciteit. We concluderen dat de verwachte hoge gasprijzen tussen 2023 en 2029 zonder nieuw beleid leiden tot veel elektriciteitsproductie uit kolen. Een productiebeperking of eerder verbod kan daar­door resulteren in een aanzienlijke CO2-reductie, doordat de vervangende gascentrales een lagere CO2-uitstoot kennen.

De hoogte van de nadeelcompensatie voor de productiebeperking is zeer onzeker, door de methode van vaststelling van de compensatie en de grote fluctuatie van de energie­prijzen. Hierdoor is het nog niet vast te stellen of de beleidsvarianten kosteneffectief zijn en is er een risico op over- en ondercompensatie. Indien besloten wordt om opnieuw de productie te beperken, bevelen we aan om andere methodes te gebruiken om de nadeelcompensatie te bepalen, met als randvoorwaarde dat deze methodes wel voldoen aan de Europese regelgeving voor staatssteun. Een voorstel is een uitgebreidere analyse achteraf om de nadeelcompensatie aan te passen aan de daadwerkelijke marktomstandigheden, in lijn met de SDE++.

Meer over