Rapport

Beleidsdoorlichting Artikel 19: Klimaat

CE Delft heeft samen met Kwink groep de beleidsdoorlichting uitgevoerd van het Klimaatbeleid in de periode 2012-2016. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de regels van de RPE, en evalueert de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de regiefunctie van het klimaatbeleid: omdat klimaatbeleid een mondiaal karakter heeft en diverse sectoren beslaat, is coördinatie een belangrijk onderdeel.

De onderzoekers vinden aanwijzingen dat het gevoerde klimaatbeleid doeltreffend was, maar stellen vast dat de informatie over het gevoerde beleid beperkt is. Enkele aanbevelingen zijn:

  • de begroting beleidsinhoudelijk indelen zodat beleid en uitgaven eenduidig aan elkaar gekoppeld kunnen worden;
  • het opzetten van een planmatig instrument-overstijgend evaluatieplan zodat het klimaatbeleid integraal beoordeeld kan worden;
  • het expliciteren van de regierol;
  • het versterken van de borging van convenanten met afspraken over aanvullende regulerende of financiële instrumenten in geval doelbereik achterblijft.

De begeleidingscommissie van het onderzoek bestond uit vertegenwoordigers van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Infrastructuur en Waterstaat. De onafhankelijke onderzoekers prof. dr. André Faaij en dr. Jan Anne Annema hebben vanuit hun inhoudelijke expertise een onafhankelijk oordeel gegeven over de totstandkoming en kwaliteit van de beleidsdoorlichting.

Auteurs

Co-auteurs

Auteurs KWINK groep
Rogier van Schelven
Anne Marit Popma
Bill van Mil
Fritzi Reijerman