Rapport

Benzine, diesel en LPG, balanceren tussen milieu en economie; update van ‘Optimale brandstofmix voor het wegverkeer’

In deze studie zijn de milieueffecten en de maatschappelijke kosten van benzine, diesel en LPG voor het wegverkeer op een rij gezet. Door de milieuaspecten (emissies van luchtverontreinigende stoffen en CO2) vervolgens financieel te waarderen konden we milieu en economie vanuit maatschappelijk perspectief tegen elkaar afwegen. Dit hebben we gedaan voor een groot aantal verschillende voertuigcategorieën, van zowel personen- als ook goederenvervoer. Daarnaast hebben we nog een aantal andere milieumaatregelen onder de loep genomen, zoals roetfilters in vrachtauto’s, snelheidsbegrenzers in bestelwagens, en het gebruik van CNG (aardgas) in vrachtauto’s, bussen en huisvuilwagens
Deze studie, die is uitgevoerd voor de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM, is een update van een studie die in 1997 is uitgevoerd, de ‘Optimale brandstofmix voor het wegverkeer’ (CE, 1997). De onderhavige aanpak onderscheid zich doordat we nu met toekomstige normstelling rekening konden houden, en geactualiseerde emissiefactoren en schaduwprijzen konden gebruiken. We hebben ook gekozen voor een andere interpretatie van de resultaten: we hebben geen ‘optimale brandstofmix’ meer ontwikkeld, maar presenteren de uitkomsten als waarschijnlijke resultaten in het geval dat de huidige verkeersheffingen vervangen zouden worden door een kilometerheffing waarin de milieukosten van het vervoermiddel zijn verdisconteerd.
Het onderzoek laat zien dat door de voortschrijdende emissienormen de verschillen in milieubelasting tussen de diverse brandstofsoorten steeds kleiner worden. Dit heeft vooral gevolgen voor LPG in alle voertuigcategorieën: de meerkosten die deze brandstof met zich meebrengt worden steeds minder ’terugverdiend’ door extra milieubaten. Tenzij de meerkosten in de toekomst sterk worden gereduceerd, zal bij internalisering van de milieukosten LPG nog slechts marginaal worden toegepast. De afweging tussen benzine en diesel leidt bij het huidige emissieniveau van nieuwe auto’s (Euro 3) tot de verwachting dat benzine op een enkele uitzondering na de voorkeur zou krijgen boven diesel (analoog aan de conclusies van de ‘brandstofmix’ studie uit 1997). Bij Euro 4 zijn de verschillen echter nog maar zeer gering.

Auteurs

Meer over