Rapport

Beoordeling Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit Eindhoven

In de Klimaatverordening heeft de Raad van Eindhoven als ambitie vastgesteld om als gehele stad in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990 en in 2050 95% minder. Ook voor de emissies vanuit het verkeer (exclusief de snelwegen en luchtvaart) heeft Eindhoven een reductiedoelstelling van 55% vastgesteld. Eindhoven wil deze doelstelling bereiken met maatregelen, waar zij zelf invloed op heeft. De slagingskans van het halen van het Eindhovense doel van 55% is ook afhankelijk van de verwachte ‘autonome’ afname van de CO2-emissie tot 2030 en hangt mede af van de voortgang die wordt geboekt met de uitvoering van Europees en nationaal beleid. Om het CO2-doel te halen is op 15 maart 2017 een concept-Plan van Aanpak Emissievrije Mobiliteit opgesteld. De gemeente Eindhoven heeft aan CE Delft gevraagd om de effectiviteit van het Plan van Aanpak in termen van CO2-reductie te beoordelen. In deze studie zijn die effecten in kaart gebracht.