Onze mensen

Jacobine Aalberts-Bakker

Jacobine Aalberts-Bakker
senior onderzoeker/adviseur
Over Jacobine

Expertise:

  • Klimaatbeleid verkeer
  • Duurzame mobiliteit in stedelijke omgeving
  • Milieueffecten verkeer en infrastructuur
  • Transport gevaarlijke stoffen
  • Ruimtelijke ordening

Als onderzoeker/adviseur in de sector Mobiliteit & Transport houd ik mij bezig met onderzoek en adviestrajecten rondom duurzame mobiliteit. Hoe kunnen klimaatdoelstellingen concreet worden doorvertaald naar haalbare beleidsmaatregelen? Wat zijn de effecten van verschillende beleidsopties? Vanuit mijn wiskundige achtergrond breng ik de kwantitatieve kant in beeld, toegepast binnen de context van deze beleidsafwegingen.

Voordat ik bij CE Delft begon, werkte ik geruime tijd bij een ingenieurs- en adviesbureau. Hier werkte ik o.a. aan milieueffectrapportages voor grotere infrastructuurprojecten. Vanuit verschillende adviestrajecten voor bedrijven en overheden heb ik daarnaast kennis opgedaan van diverse ruimtelijke-ordeningsaspecten, zoals externe veiligheid (veiligheid bij goederenvervoer, BRZO-bedrijven, risicozonering windturbines), geluid, luchtkwaliteit en ecologie (specifiek stikstofdepositie en Natura 2000-gebieden).

Rapporten waar Jacobine Aalberts-Bakker auteur is

Effecten van het Programma duurzame mobiliteit. Update referentieprognose en doorkijk naar 2030
februari 2022
Lees meer
Update onderzoek economische effecten het Nieuwe Werken
augustus 2020
Lees meer
Nulmeting CO2-uitstoot mobiliteit Noord-Holland en Flevoland
mei 2020
Lees meer
Bekijk alle rapporten van Jacobine Aalberts-Bakker