Rapport

Besluiten over energieprojecten

Aanleiding en doel Deze studie gaat in op de knelpunten die spelen bij de besluitvorming en realisatie van energieprojecten. In het dichtbevolkte Nederland wordt het steeds moeilijker om energieprojecten in de woon- en natuurlijke omgeving in te passen. Omwonenden en belangengroepen verzetten zich fel tegen gasboringen en windparken met als resultaat uitstel, of erger, afstel. Door deze knelpunten in het investeringsklimaat wordt het minder aantrekkelijk om in Nederland te investeren in nieuwe energieprojecten. Hierdoor blijft het aanbod van nieuwe energieprojecten sterk achter in het bijzonder voor gaswinnings- en windenergieprojecten. Knelpunten

  • In de publieke opinie wordt er nauwelijks een relatie tussen het energiegebruik en productie van energie gelegd. Op macroniveau kunnen gas (als schone energiebron) en windenergie (als duurzame energiebron) rekenen op een brede maatschappelijke steun in de samenleving. Op microniveau legt de individuele burger amper een link tussen de energievoorziening en de noodzaak van het opsporen en produceren van nieuwe gasvelden en tussen groene stroom en nieuwe windparken.
  • Onder invloed van een goeddraaiende economie is de maatschappelijke betekenis van natuur en landschap sterk toegenomen. Een belangrijk deel van de aardgasreserves en windpotentieel in Nederland is direct of indirect (zichthinder)geconcentreerd in gebieden met ecologische functies.
  • Tussen overheid en milieuorganisaties bestaan belangrijke verschillen van inzicht over het ontwikkelingstempo naar een schone en duurzame energievoorziening. Deze verschillen van inzicht blokkeren de discussie, maar vooral de besluitvorming over aardgaswinning en windproductie in Nederland.

Aanbevelingen Uit de reeks van aanbevelingen die het rapport heeft opgeleverd, noemen we hier:

  • Algemeen: kijk of er draagvlak is voor een gemeenschappelijke visie op een duurzame energievoorziening;
  • Wind: werk een landelijke visie op locatiemogelijkheden voor windparken uit;
  • Gas: toen vroegtijdig nut- en noodzaak aan van nieuwe boringen en communiceer dit op een helder en simpele wijze naar betrokkenen.

Vervolg: Actieplan Duurzame Energie Het CE-rapport is voor het Ministerie van EZ aanleiding geweest om een vervolgproject door CE te laten uitvoeren in de vorm van een verkenning van de wenselijkheid van een breed gedragen actieplan duurzame energie. In deze verkenning zal CE een analyse maken van de knelpunten van het gehele investeringsklimaat voor duurzame energie in Nederland en de contou-ren schetsen van een actieplan waaraan de belangrijkste actoren hun medewerking kunnen geven.

Auteurs

Meer over