Rapport

Building material to isolate the recession

Op 9 september 2009 heeft de Europese Commissie (DG EMPL) een expertworkshop georganiseerd over de vraag hoe de EU sterker uit de recessie te voorschijn kan komen door  economische herstelprogramma’s in te zetten die zowel de crisis bestrijden als ook toewerken naar structurele verbetering op het gebied van duurzaamheid, werkgelegenheid en sociale cohesie. CE Delft heeft input geleverd voor deze workshop, op het gebied van de Gebouwde Omgeving. In een analyse op hoofdlijnen voor de EU als geheel is achtereenvolgens bepaald (1) welke maatregelen en (2) welke type beleidsinstrumenten te prefereren zijn.
De conclusies luiden als volgt. Om structureel sterker uit de crisis te voorschijn te komen, is het goed om voor wat betreft de gebouwde omgeving in te zetten op isolatie van gebouwen en decentrale opwekking van duurzame energie. Dit kan middels subsidies en fiscale instrumenten op de korte termijn, die ingebed zijn in een  langere termijn programma dat geleidelijk overstapt naar beprijzingen en verplichtingen.

Auteurs

Meer over