Rapport

CO2-besparing door recycling van in Nederland verhandeld ferro- en non-ferroschroot

Recycling van metalen vermijdt ten dele de productie van metalen uit primaire grondstoffen (ertsen). Dit leidt tot een besparing in CO2-emissies ten opzichte van productie van primaire metalen. Het is in het kader van klimaatbeleid dus zinvol om ervoor te zorgen dat metaal gerecycled wordt, omdat daarmee productie van metalen uit primaire grondstoffen wordt vermeden.

CE Delft heeft voor de Metaal Recycling Federatie (MRF) een rekentool ontworpen waarmee de klimaatimpact van metaalrecycling snel in beeld kan worden gebracht, de ‘MRF-CO2-scan’. Hiermee zijn voor dit rapport de totale CO2-emissies en de vermeden CO2-emissies berekend die worden gerealiseerd door het recyclen van metaal via de Nederlandse metaalrecyclingsector.

Meer over