Rapport

CO2-monitoring in beeld

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat zet, vaak in samenwerking met andere ministeries, verschillende beleidsinstrumenten in om de uitstoot van CO2-emissies in de sector verkeer en vervoer te verminderen. De laatste jaren is er een groeiende behoefte ontstaan om de effecten van dit ingezette beleid te monitoren. In opdracht van het ministerie heeft CE daarom een studie uitgevoerd naar de huidige monitoringspraktijk op het gebied van ex-post monitoring van CO2-reductiebeleid in verkeer en vervoer.

Het rapport bevat allereerst een beschrijving van de rol van monitoring in de beleidscyclus, en van de voorwaarden waaraan ex-post monitoring idealiter zou moeten voldoen. Vervolgens gaan we voor de verschillende beleidsinstrumenten en -pakketten in op de huidige status van de ex-post monitoring.

Hieruit concluderen we dat er weliswaar bij vrijwel alle beleidsinstrumenten en -processen die de afgelopen jaren zijn ingezet aandacht is voor ex-post monitoring, maar dat een aanzienlijk deel van de bestaande monitors nog niet aan de doelstellingen voor monitoring voldoet. Vervolgens geven we aanbevelingen om de monitoringspraktijk te verbeteren. Daarbij kijken we zowel naar het overkoepelende niveau, waar bijvoorbeeld de afstemming tussen monitoring van de diverse beleidsinstrumenten nog verbeterd kan worden, als ook naar mogelijkheden om de monitoring van individuele be-leidsinstrumenten te verbeteren.

Auteurs

Meer over