Rapport

CO2-reductie door gedragsverandering in de verkeerssector

Naast het stimuleren van zuinigere voertuigen en duurzamere (alternatieve) brandstoffen kan de overheid de CO2-emissies van de verkeerssector ook verminderen door gedragsmaatregelen te treffen. Het gaat hierbij om maatregelen die mensen stimuleren om minder te reizen, gebruik te maken van duurzamere vervoerswijzen of hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben we in deze studie via een quickscan-analyse het CO2-reductiepotentieel, de maatschappelijke kosteneffectiviteit en de benodigde beleidsinspanning voor implementatie van 18 gedragsmaatregelen in kaart gebracht.

De effecten zijn in drie varianten geanalyseerd. In de middenschatting  wordt het totale CO2-reductiepotentieel van de onderzochte gedragsmaatregelen in 2020 geschat op ca. 1,5 Mton en in 2030 op ca. 2,9 Mton. 

De studie laat zien dat gedragsmaatregelen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de beleidsdoelstellingen op het gebied van klimaat voor de mobiliteitssector. Met name maatregelen die mensen stimuleren om hun voertuig op een efficiëntere wijze te gebruiken (o.a. keuze voor zuinigere banden, eco-routing, Het Nieuwe Rijden) hebben een groot reductiepotentieel.