Rapport

De rol van eindgebruikers in relatie tot systeemintegratie

De Topsector Energie vroeg om advies wat de korte- en middellange termijnacties zijn waar de overheid, de industrie en onderzoekers zich de komende jaren op moeten richten in onderzoek, ontwikkeling en toepassing van vraagflexibiliteit. In een consortium met Berenschot en Overview hebben we dit uitgewerkt in dit rapport. Het rapport is een opmaat voor een routekaart vraagflexibiliteit.

Flexibele vraag moet er toe bijdragen dat de toekomstige elektriciteitsvoorziening in balans blijft, ook met steeds meer variaties door duurzame energie (wind- en zonne-energie) en minder centrales. Waar tot voorheen de centrales alle variaties opvingen, zal dat in de toekomst minder vanzelfsprekend zijn.

De slimme eindverbruiker kan die rol gaan opvangen. Er is een enorm groot aantal technieken waarmee de energievraag flexibel kan worden ingevuld. In het rapport hebben we dit systematisch in beeld gebracht voor de industrie, MKB/utiliteit, en de huishoudens inclusief hun rol in het elektrisch opladen van auto’s. 

Naast de vele technische mogelijkheden hebben we ook naar gedragsmatige aspecten, de marktkant en kansen voor Nederland gekeken. Ook is naar voren gekomen dat er een verandering van regelgeving nodig is om de flexibiliteitsopties te ontsluiten voor de eindgebruiker.

Hoofdpunten van de routekaart zijn op 21 april 2015 toegelicht op het congres Systeemintegratie van de Topsector Energie in Apeldoorn.