Rapport

Deelonderzoek Groningen Airport Eelde. Second opinion mkba en toetsing plan NXT Airport

Over het economische nut van uitbreiding van regionale luchthavens bestaat veel discussie. Naast mogelijke voordelen voor de regionale economie en bereikbaarheid van de regio bestaan er maatschappelijke nadelen voor omwonenden, milieu en klimaat (bijvoorbeeld geluidsoverlast en uitstoot van broeikasgassen). In dit kader zijn er verschillende onderzoeken, waaronder maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba’s), uitgevoerd voor Groningen Airport Eelde (GAE). Ook zijn Provinciale Staten ingelicht over de merites van de plannen om GAE uit te breiden.

CE Delft heeft voor de Noordelijke Rekenkamer twee studies uitgevoerd die zijn samengevoegd in dit rapport:

  1. Een second opinion van een mkba van de luchthaven GAE uit 2016 (Ecorys, 2016). De vraag die hier centraal staat is: ‘In hoeverre gaf de mkba uit 2016 destijds een volledig en accuraat beeld van de relevante maatschappelijke effecten?’
  2. Een scenariostudie om meer inzicht te generen in de kwaliteit, onderbouwing, betrouw[1]baarheid en plausibiliteit van de toekomstplannen van GAE. Als basis hiervoor is het plan van NXT Airport gebruikt (een uitwerking van de recentelijke toekomstvisie van de luchthaven zelf).

De vraag die in dit deel van het onderzoek centraal staat is: ‘In hoeverre laten deze plannen een kansrijk toekomstperspectief zien?’

Deze studies vormen de basis voor een onderzoek van de Noordelijke Rekenkamer naar GAE.