Rapport

Development of a methodology to assess the ‘green’ impacts of investment in the maritime sector and projects

In deze studie wordt onderzocht welke economische activiteiten in de maritieme scheepvaart volgens de EU Taxonomieverordening als milieukundig duurzaam gekwalificeerd zouden kunnen worden. Voor meer context worden eerst recente ontwikkelingen in de zeescheepvaart en state-of-the-art-decarbonisatietechnieken onder de loep genomen. Voor een beter begrip van de vele activiteiten die aan één of meer van de milieudoelstellingen kunnen bijdragen, wordt aan relevante economische activiteiten een NACE-code toegewezen en de mogelijke impact daarvan op die doelstellingen ingeschat. Op basis van deze overwegingen worden algemene principes ter vastlegging van technische beoordelingscriteria voor de sector besproken en specifieke criteria voorgesteld.

In dit onderzoek ligt de nadruk vooral op activiteiten die substantieel kunnen bijdragen aan de doestellingen inzake klimaatmitigatie en -adaptatie. Ter beoordeling van de impacts van criteria van oplopende strengheid, wordt een globale marktanalyse uitgevoerd, waarbij de impacts van verschillende scenario’s op vraag en aanbod van groene financiën worden besproken. De behoefte aan monitoring met het oog op voorkoming van potentiële beschuldigingen van greenwashing wordt besproken, alsook de bijbehorende kosten en baten. Tenslotte passeren de hoofdkenmerken van scheepvaartfinanciën de revue, met de nadruk op het potentieel voor uitbreiding van groene financiën in de zeescheepvaart.

Aan dit door COWI geleidde onderzoek heeft CE Delft bijgedragen.