Rapport

Doorlooptijden investeringen elektrificatie. Inzicht in de tijdlijn van het Klimaatakkoord

In dit onderzoek voor de NVDE heeft CE Delft onderzocht wat de doorlooptijden zijn van de ketens van vier elektrificatieopties. Elektrificatie is onderdeel van het Klimaatakkoord, alleen al elektrificatie in de industrie zal moeten leiden tot 4,2 Mton CO2-reductie in 2030 (PBL, 2019). Die afspraken in het Klimaatakkoord vereisen complexe samenhangende investeringen, van aanpassingen in de industriële processen tot en met aanleg van hoogspanningslijnen, wat lange doorlooptijden tot gevolg heeft. Ook voldoende aanbod van duurzame elektriciteit is van belang om de beoogde CO2-reductie te behalen.

Dit rapport geeft inzicht in de tijdlijnen voor realisatie in 2030 van de volgende vier elektrificatie-opties:

  • Elektrische boilers in de industrie
  • Grootschalige industriële warmtepompen
  • Grootschalig waterstofproductie uit elektrolyse
  • Warmtenet met centrale warmtepomp en aquathermie.

We nemen 2030 als eindjaar in deze studie, hoewel het wenselijk is al eerder een deel van de elektrificatie te realiseren.

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat elektrificatietrajecten in 2021 moeten starten om met zekerheid operationeel te kunnen zijn in 2030. Als we uitgaan van de gemiddelden, ligt de doorlooptijd voor het totaal van de vier ketens tussen de 8,5 en 10,5 jaar. De volledige bandbreedte van realisatie van alle ketens ligt tussen de 6,5 en 16 jaar. Dit betekent dat elektrificatietrajecten nu, maar uiterlijk binnen de komende 0,5 tot 2,5 jaar moeten starten om operationeel te zijn in 2030. Dat is niet op elke locatie haalbaar, want het begin van de bandbreedtes liggen vóór 2021. Netverzwaring is de dominante factor in de doorlooptijd van de ketens. Het verschilt sterk per locatie en techniek of ook netverzwaring en verhoging van de aansluitwaarde nodig is, en hoe lang dat duurt.

Auteurs

Meer over