Rapport

Duurzaam op weg

De sector verkeer en vervoer draagt voor meer dan 20% bij aan de uitstoot van CO2 in Nederland, en ook de komende jaren wordt niet verwacht dat dit aandeel zal afnemen. CE heeft daarom in opdracht van Novem een beleidsmatige verkenning uitgevoerd naar duurzame brandstoffen voor het wegverkeer, waarin de kansen voor de korte en lange termijn en de beleidsmatige mogelijkheden voor Nederland op een rij zijn gezet. We hebben daarbij naar drie categorieën duurzame brandstoffen gekeken: biobrandstoffen, duurzaam geproduceerde waterstof, en duurzame elektriciteit.
Op de korte termijn bieden voornamelijk biobrandstoffen en duurzaam elektrisch vervoer kansen. Welke van de drie opties op de lange termijn fossiele brandstoffen zouden kunnen vervangen is echter nog onzeker. Of deze opties uit oogpunt van klimaatbeleid moeten worden ingezet hangt bovendien af van de CO2-reductie die ermee kan worden bereikt, en van alternatieve toepassingen van de duurzame energiebronnen. Uit deze verkenning volgen ook een aantal beleidsmatige aanbevelingen. Voor de korte termijn gaat het daarbij vooral om het optimaal vormgeven van beleid als reactie op de voorstellen van de Europese Commissie t.a.v. de stimulering van biobrandstoffen. Voor de lange termijn moet beleidsmatig goed met de bovengenoemde onzekerheid worden omgegaan. Bovendien is het van belang om beleidsinstrumenten te ontwikkelen waarmee eventuele negatieve effecten van een overstap naar andere energiedragers beperkt kunnen worden. Bij het denken over duurzame mobiliteit is ook een afweging ten opzichte van andere sectoren op zijn plaats: hoe kan de beperkte beschikbare hoeveelheid duurzame energiebronnen het beste worden ingezet?

Auteurs

Meer over