Rapport

Duurzaamheidsfonds Gouda: Plan van aanpak

Vele gemeenten voeren op dit moment een actief klimaatbeleid. Om de uitvoering van klimaatprojecten kracht bij te zetten, is de inzet van financiële instrumenten van groot belang. De gemeenten Waddinxveen en Gouda hebben beide besloten om een duurzaamheidsfonds in het leven te roepen om de uitvoering van hun klimaatbeleid te ondersteunen. CE heeft hiertoe ‘plan van aanpak’ opgesteld voor de opzet van dit fonds met als oogmerk een substantiële stimulans te leveren aan het behalen van de klimaatdoelstelling van beide gemeenten. Een kosteneffectieve toewijzing van subsidies is daarbij een belangrijk uitgangspunt geweest. Het is de bedoeling dat het duurzaamheidfonds per 1 januari 2004 ingevoerd wordt met als hoofddoelstelling het reduceren van CO2. Het fonds zal zich richten op projecten met een ambitieus energiebesparingpotentieel in de gemeenten Waddinxveen en Gouda. Uit het fonds gesubsidieerde projecten gaan verder dan de wettelijke norm of gangbare praktijk. Hierbij gaat het zowel om projecten die rechtstreeks een bijdrage leveren aan de reductie van CO2 door vraagbeperking, duurzame energie of vergroting van de energie-efficiency, als om initiatieven ter verbreding van de kennis rond energie-oplossingen. In principe staat aanmelding open voor alle doelgroepen van het gemeentelijke milieu- en klimaatbeleid. Wanneer het duurzaamheidfonds succesvol blijkt te zijn, kan gezocht worden naar permanente financieringsbronnen door vergroening van lokale belastingen. Mede op advies van CE hebben beide gemeenten gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak.

Auteurs