Rapport

Economische effecten schaliegaswinning in de Noordoostpolder

Op verzoek van Tegengas, een samenwerkingsverband van bedrijven en bewoners in de Noordoostpolder, zijn de mogelijke regionale economische effecten van schaliegaswinning in kaart gebracht. Hierbij is specifiek gekeken naar:

 

  • effect op vastgoedwaarde;
  • effect op toerisme;
  • effect op de landbouwsector;
  • effect op infrastructuur en schadeafhandeling.

De inschatting van effecten is gemaakt voor drie mogelijke situaties: een situatie zonder schaliegaswinning; een situatie met alleen proefboringen zonder gevolg en een situatie waarin sprake is van commerciële winning van schaliegas. Hierbij is gebruik gemaakt van de voorbeeldwinning uit het PlanMER. Deze is vertaald naar een mogelijke schaliegaswinning in de Noordoostpolder. Om een inschatting van de effecten van deze situaties te maken is gebruik gemaakt van bestaande literatuur over de economische effecten van schaliegaswinning, vijftien interviews met vertegenwoordigers uit de sectoren landbouw, vastgoed en toerisme in de Noordoostpolder en een online enquête onder partijen in de agrarische waardeketen van de Noordoostpolder.

De studie laat zien dat zowel beperkte als forse negatieve economische effecten mogelijk zijn. Omdat er nog geen schaliegaswinning in Europa plaatsvindt is de uitkomst echter onzeker en is de bandbreedte tussen de schattingen groot. In de lage schatting blijft de schade bij commerciële winning beperkt tot enkele miljoenen euro’s per jaar. In de hoge schatting loopt de schade op tot enkele honderden miljoenen.  Ook bij alleen proefboringen is er schade mogelijk. Indirecte effecten zijn bij de inschatting buiten beschouwing gelaten. Effecten op transportinfrastructuur zijn bij gebrek aan informatie niet gekwantificeerd.