Rapport

Effecten van het Programma duurzame mobiliteit. Update referentieprognose en doorkijk naar 2030

De Metropoolregio Rotterdam – Den Haag (MRDH) werkt met de 23 gemeenten uit de MRDH-regio samen om de CO2-emissies van de sector Mobiliteit te reduceren. Leidend hierbij is de regionale ambitie uit de Uitvoeringsagenda Bereikbaarheid om 30% CO2-reductie in 2025 te behalen ten opzichte van 2015. Uit eerder onderzoek volgde dat de gecombineerde effecten van het huidige Europese, nationale, regionale en lokale beleid niet toereikend zijn om de reductiedoelstelling te halen.

Deze studie is een update van de eerder uitgevoerde berekeningen. De aanleiding voor deze update is dat er nieuwe informatie beschikbaar is op basis waarvan wij de berekeningen hebben geactualiseerd. De update van de berekeningen betreft voornamelijk de effecten van EU en nationaal beleid. Wij hebben de berekende effecten van het regionale en lokale beleid slechts aangepast wanneer de nieuwe referentieprognose hier aanleiding toe gaf.