Rapport

Energie in vergunningverlening en handhaving

CE Delft heeft in 2009 met de VROM Inspectie onderzocht hoe gemeenten het onderwerp ‘energiebesparing’ meenemen bij de uitvoering van de Wet milieubeheer. Het onderzoek richtte zich op de bedrijven die vallen onder een convenant voor energiebesparing, maar daar niet actief aan deelnemen. De vraag was of die bedrijven tenminste vergelijkbare eisen krijgen opgelegd, als waar bedrijven aan voldoen die actief deelnemen aan het convenant.
In totaal zijn bij 30 gemeenten dossiers doorgelicht van in totaal 121 bedrijven. Het onderzoek toont aan dat de meeste van deze gemeenten niet voldoende aandacht geven aan het onderwerp. Op basis van het onderzoek zijn aanbevelingen opgesteld. Deze geven Rijk en gemeenten een handvat om energiebesparing via de Wet milieubeheer effectiever uit te gaan voeren.