Rapport

Energiebesparing verkeer en vervoer in de KEV2019

In het Energieakkoord zijn voor de sector verkeer en vervoer verschillende acties en maatregelen afgesproken die gezamenlijk moeten leiden tot een energiebesparing van 15 tot 20 petajoule in 2020. Voor de NEV 2016 hebben PBL en CE Delft de effecten van deze maatregelen geraamd en beschreven in factsheets (PBL, CE Delft, 2017). Bij de NEV2017 hebben CE Delft, ECN en TNO een aantal bestaande factsheets geactualiseerd en nieuwe factsheets gemaakt (CE Delft 2017).

Dit rapport geeft een overzicht van actuele informatie voor een zestal maatregelen/onderwerpen die onderdeel zijn van het beleidspakket voor de sector mobiliteit binnen de Klimaat en Energieverkenning (KEV). Voor deze maatregelen is in de KEV het energiebesparingspotentieel voor het zichtjaar 2020 ingeschat. Deze rapportage geeft een beschrijving van die maatregelen en de bijbehorende effecten in een zestal factsheets.

Het betreft:

  • Gedragsmaatregelen personenvervoer (update)
  • Banden (nieuw)
  • Emissiereductie logistieke sector (update)
  • Duurzaam inkopen (update)
  • Stimulering fiets (update). Nul-emissiebusvervoer (update).