Rapport

Energieneutraal in 2050. Inzicht in de opgave

De gemeente Delft wil in 2050 energieneutraal zijn. Daarnaast zijn er doelstellingen geformuleerd om in 2030 onder andere 50% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de CO2-uitstoot in 1990. In een energieneutrale gemeente wordt in de energievraag volledig voorzien door hernieuwbare bronnen. Het impliceert niet dat alle energie op het grondgebied van Delft opgewekt wordt. Elektriciteitsopwekking elders op basis van hernieuwbare grondstoffen (een windmolen op zee), bijvoorbeeld, past ook binnen deze definitie.

Om energieneutraliteit te kunnen bereiken zal enerzijds ingezet moeten worden op energiebesparing, en anderzijds op het vergroten van het aandeel van hernieuwbare energie. De gemeente Delft wil graag inzicht in de opgave van deze ambitie, ook ten opzichte van de emissiereductiedoelstellingen ten opzichte van 1990. Om de gemeente dit inzicht te geven hebben we in deze studie de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Wat is de opgave om tot energieneutraliteit in 2050 te komen?
  2. Hoe kunnen de CO2-reductiedoelstellingen ten opzichte van 1990 omgezet worden naar tussendoelen op de route naar energieneutraliteit in 2050?
  3. Wat is de impact van enkele mijlpalen en de maatregelen uit het nieuwe uitvoeringsprogramma?

Auteurs