Rapport

Environmental Prices Handbook 2017. Methods and numbers for valuation of environmental impacts

Milieuprijzen zijn geconstrueerde prijzen voor de sociale kosten van vervuiling, uitgedrukt in Euro per kilogram verontreiniging. Milieuprijzen brengen aldus tot uitdrukking het verlies aan economische welvaart dat plaatsvindt wanneer één extra kilogram van de verontreiniging in het milieu terechtkomt. Dergelijke prijzen kunnen ook worden berekend voor immateriële vormen van verontreiniging zoals geluidsoverlast en ioniserende straling. Dan worden de milieuprijzen uitgedrukt als Euro per eenheid overlast of blootstelling (in decibel, bijvoorbeeld).

Deze milieuprijzen zijn gemiddelde waarden voor Nederland, voor emissies van een gemiddelde emissiebron voor een gemiddelde emissielocatie in het jaar 2015. In dit handboek worden deze prijzen op drie niveaus gerapporteerd:

Verontreinigingsniveau: een waarde voor emissies van milieuschadelijke stoffen.

Midpoint-niveau: een waarde voor milieuthema’s zoals klimaatverandering of verzuring.

Endpoint-niveau: een waarde voor de gevolgen van milieuverontreiniging, zoals schade aan menselijke gezondheid of ecosysteemdiensten.

Met de in dit Environmental Prices Handbook gebruikte methodologie is beoogd de warden op verontreinigings-, midpoint- en endpoint-niveau te harmoniseren, om een consistente waardering te bereiken voor de gevolgen van verontreiniging in Nederland.

Meer over