Rapport

EPL voor bedrijventerreinen

Energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerreinen staan momenteel volop in de belangstelling. Voortdurend proberen bedrijven en overheden energieprestaties te verbeteren. Op dit moment ontbreekt het aan een meetlat voor het in beeld brengen van de energieprestatie op bedrijventerreinen.
De EPL Bedrijventerreinen (EnergiePrestatie op Locatie) is een instrument dat een eenvoudige afweging mogelijk kan maken tussen het rendement van individuele en collectieve energieopties. Het gebruik van de EPL in de woningbouwsector is succesvol gebleken omdat het betrokkenen vrij laat in de wijze waarop de energiebesparing wordt gerealiseerd, terwijl het eindresultaat wel op uniforme wijze meetbaar is.
In opdracht van het IPO heeft CE onderzocht of een EPL voor bedrijventerreinen haalbaar is en of een dergelijk instrument uiteindelijk ook in de behoefte van potentiële gebruikers kan voorzien.
Uitkomst van deze haalbaarheidsstudie is dat de ontwikkeling van een EPL voor bedrijventerreinen technisch mogelijk is. De EPL-bedrijventerreinen zal door de gesignaleerde knelpunten niet zo nauwkeurig kunnen zijn als de EPL-woningbouw, maar voldoende nauwkeurig om richting te geven aan het treffen van extra maatregelen om het energiegebruik op bedrijventerreinen te verlagen.
Variant 1 (integraal) en 4 (quick en dirty) uit het onderzoek voldoen daarbij goed aan de eisen zoals deze door gebruikers worden gesteld. De combinatie van een EPL die overgaat van variant 4 op variant 1, afhankelijk van de beschikbare gegevens en de specifieke fase van ontwikkeling van het terrein, zorgt ervoor dat in het proces om keuzes te maken voor energiemaatregelen in bestaande of nieuwe bedrijventerreinen, een goed communiceerbare indicator voorhanden komt. Op deze wijze zal de EPL gebaseerd zijn op zowel het gebouwgebonden energiegebruik als het energiegebruik voor de productieprocessen.

Meer over