Rapport

Evaluation of the CO2 Performance Ladder. Results from a survey, case studies and a workshop

Deze studie analyseert in hoeverre de CO2-Prestatieladder effectief is in het terugbrengen van CO2-emissies onder gecertificeerde bedrijven en binnen de toeleveringsketen. Deze studie bouwt voort op een eerdere literatuurstudie, waarbij werd gekeken naar analyses van de CO2-Prestatieladder.

Deze analyse bestaat uit een enquête uitgevoerd onder 488 certificaathouders (39% van alle deelnemers), zes casestudies (inclusief interviews), een enquête uitgevoerd onder een controlegroep van 97 niet-gecertificeerde bedrijven en een workshop waarbij tien gecertificeerde bedrijven betrokken waren.

De voornaamste conclusies luiden als volgt:

  • Grote bedrijven deden voornamelijk mee aan de CO2-Prestatieladder vanwege het voordeel dat het certificaat met zich meebrengt voor aanbestedingen. Kleine bedrijven namen vooral deel omdat de Prestatieladder hen inzicht geeft in hun emissies en een koers uitlegt om hun uitstoot te verlagen.
  • De CO2-Prestatieladder is voor bedrijven een effectief hulpmiddel om hun emissies binnen scope 1 en 2 terug te brengen.
  • De toegevoegde waarde van de CO2-Prestatieladder ligt lager dan in eerdere studies.
  • Vaak stelden bedrijven zich geen doelen voordat ze deelnamen aan de CO2-Prestatieladder.
  • En de doelen die ze stellen, liggen vaak onder hun daadwerkelijke ambities.
  • In hoeverre de CO2-Prestatieladder effectief is op het gebied van scope 3-emissies is nog onduidelijk.
  • De meeste bedrijven geven aan dat de CO2-Prestatieladder redelijk effectief is in het veranderen van de cultuur binnen een organisatie.
  • Wat emissiereducties binnen de toeleveringsketen en de zware industrie betreft, is de impact van de Prestatieladder klein vergeleken met die van strengere aanbestedingsprocedures en nationale of EU-brede beleidsinstrumenten.

De CO2-Prestatieladder biedt de meeste toegevoegde waarde voor bedrijven, sectoren en regio’s met weinig inzicht in hun uitstoot. Daar kan de Prestatieladder inzichten bieden zodat er emissiereductiedoelen gesteld kunnen worden. Met behulp van een gestandaardiseerde, centrale database (met name voor scope 3-emissies) kan men absolute emissiereducties analyseren en de ‘theory of change’ valideren.

De meeste bedrijven zijn gecertificeerd op trede drie of vijf. Momenteel heeft de CO2-Prestatieladder vijf tredes. Wij raden aan om de Prestatieladder te vereenvoudigen door het aantal tredes terug te brengen tot twee.