Rapport

Ex-post investigation of cost pass-through in the EU ETS

In discussies over het mogelijke risico van ‘koolstoflekkage’ in het kader van het EU ETS en het effect van maatregelen om deze tegen te gaan wordt het potentieel voor het doorberekenen van koolstofkosten in de prijzen van eindproducten als belangrijk probleem beschouwd. In deze studie wordt onderzocht óf en in welke mate ETS-gerelateerde koolstofkosten inderdaad door EU-bedrijven in productprijzen zijn doorberekend. Ook factoren die mogelijkerwijs van invloed zijn geweest in dergelijke doorberekening zijn geanalyseerd. Dit is op diverse wijzen benaderd:

  • een gedetailleerde literatuurstudie (theoretisch, ex-ante modelstudies en ex-post empirische studies)
  • econometrische schattingen voor een aantal producten in zes sectoren, in verschillende landen
  • kwalitatieve en kwantitatieve analyse van mogelijke verklarende factoren voor het vermogen of onvermogen om koolstofkosten door te berekenen.

Overeenkomstig de literatuur tonen onze econometrische resultaten aan dat er bij een aantal producten significante doorberekening van kosten heeft plaatsgevonden, met name in de cement-, ijzer- & staal- en raffinaderijsectoren, waarbij de mate van doorberekening uiteenloopt. Vooral concurrentiepositie, zowel binnen de EU als in internationale markten, inclusief onderhandelingskracht, en de mate van blootstelling aan internationale concurrentie lijken de belangrijkste drijvende krachten te zijn achter prijsvormingsprocessen en het vermogen koolstoffenkosten door te berekenen.

Auteurs