Rapport

Financieringsmogelijkheden energietransitie. Overzicht van fondsen voor klimaatinvesteringen waarover een volgend kabinet kan beschikken

Greenpeace heeft aan CE Delft gevraagd om in beeld te brengen welke publieke budgetten er nationaal en internationaal beschikbaar zijn voor klimaatmaatregelen. Ook heeft zij gevraagd welk deel daarvan kan toevloeien naar Nederland.

In dit rapport analyseren we de omvang en aard van de Europese en Nederlandse publieke financieringsmogelijkheden van klimaatmaatregelen, zoals het Nationaal Groeifonds, het Europees coronaherstelplan en de klimaatfinanciering van de Europese investeringsbank.

We relateren dit aan de financieringsbehoefte voor dekking van de kapitaalslasten voor de investeringen in klimaatmaatregelen.

We concluderen dat de beschikbare publieke middelen ruimschoots voldoende zijn om klimaatmaatregelen tot een doel van 49% reductie geheel publiek te financieren, en een aanzienlijk deel van de financieringsbehoefte van een ambitieus doel van 65% te dekken.

In de regel wordt met publieke financiering ook private financiering aangetrokken. Als we daarvan uitgaan dan komen we tot de conclusie dat er voldoende publiek geld beschikbaar is om maatregelen te financieren waarmee een ambitieus klimaatdoel wordt behaald.

Auteurs